۸ام مرداد، ۱۳۹۱

قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   در اساطیر هر کشور ، پهلوانان و قهرمانانی وجود دارند که مردم آن‌ها را مورد تکریم و احترام قرار می‌دهند و آن‌ها را نمونه‌ای از انسان‌های کامل و بزرگ می‌دانند. این انسان‌ها خواه‌ناخواه سرمشق مردمان دنیای باستان بوده اند و مردم هدف خود را این می‌دانستند که به آن‌ها شبیه باشند. این قهرمانان بازتاب آرزوهای سرکوب‌شده‌ای بوده‌اند که انسان به هر دلیلی، از جمله منهیات اجتماعی،... 

اجتماع عقل و قدرت(بنوادا-۷)
۲ام تیر، ۱۳۹۰

نخستین دودمان فرمانروا در تاریخ اساطیرى و حماسى ایران زمین «پیشدادیان» بودند. پیشداد به معنى «اولین کسى که قانون آورده است». در شاهنامه فردوسى نخستین پادشاه پیشدادى «گیومرث» (کیومرث) (کیومرس) بود که در متون اوستایى و باستانى نخستین انسان آریایى و اولین فرمانروا بوده و مطابق متون اساطیرى بعد از اسلام نخستین مرد کیومرث و نخستین زن «مردیانه» بود. بعد از او به ترتیب هوشنگ و جمشید به جهاندارى مى رسند. ضحاک تازى بعد از آنکه جمشید را شکست مى دهد، مدتى بر ایران حکومت مى کند و فرزندان جمشید را اسیر مى... 

پیشدادیان (اولین پادشاهان عالم )
۱۶ام اسفند، ۱۳۸۸

نام پهلوانی کماندار از لشکر منوچهر. منوچهر در آخر دوره ٔ حکمرانی خویش از جنگ با فرمانروای توران ، افراسیاب ، ناگزیر گردید. نخست غلبه افراسیاب را بود و منوچهر بمازندران پناهید لکن سپس بر آن نهادند که دلاوری ایرانی تیری گشاد دهد و بدانجای که تیر فرود آید مرز ایران و توران باشد، آرش نام پهلوان ایرانی از قله ٔ دماوند تیری بیفکند که از بامداد تا نیمروز برفت و بکنار جیحون فرود آمد و جیحون حدّ شناخته شد. در اوستا بهترین تیرانداز را «اِرِخ ِش َ» نامیده و گمان میرود که مراد همان آرش است . طبری این کماندار را... 

آرش کمانگیر