نامهای کهن لرستان (کاشّو، پهله، لرستان) را می توان با تاک مرتبط دانست

نامهای کهن لرستان (کاشّو، پهله، لرستان) را می توان با تاک مرتبط دانست
نام کاشّو و کاسیتو یعنی ایزد و الهۀ کاسیان در بابل به معنی ایزد و الهۀ تاک ترجمه شده است. نام لُر هم به معنی جنگل و درخت و گیاه گرفته می‌شده است. لذا نام قدیمی دیگر آنجا یعنی پهله را می توان به معنی محل میوه (پهره، بهره، بَر) گرفت:
फल n. phala fruit
फल n. phala profit
این پهل را از این روی وهسودان (محل پُر سود) نامیده اند، در مقابل پهل امشاسپندان (بیمرگان مقدس) که سرزمین خدایگان اشکانی در پارت و گرگان بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.