معنی هفت لنگ و چهار لنگ

معنی هفت لنگ و چهار لنگ
لنگ در نام ایلات بختیاری هفت لنگ و چهار لنگ در سنسکریت به معنی اتحادیه (اتحادیۀ ایل ها) است:
लङ्ग m. langa union
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.