آرشیو

BLOG SITEMAP:
Posts (943)  
   ۱.  مطابقت نام سرزمین پارادان با سرزمین پشتوها
   ۲.  آیا نور عالَم از انفجار مادۀ تاریک عاید نشده است؟
   ۳.  مطابقت سردشت و ویرانه تپهٔ ربط با بوشتو و بیت باروآتای باستانی
   ۴.  مطابقت خومبان با خومبابای اساطیری (هوم بابا)
   ۵.  معنی نام هرمامیثره
   ۶.  معنی نامهای بیلقان و اردبیل
   ۷.  معنی نامهای آمُل و ساری
   ۸.  معنی گور در نام بهرام گور
   ۹.  مطابقت سرزمین اساطیری هورقلیا با محل ستونهای هِراکلس (هِرکول)
   ۱۰.  اتیمولوژی پرستار و پرستش
   ۱۱.  مطابقت دروازه تنائیس و وَریاکو با قزوین و تپه بروانان میانه
   ۱۲.  اتیمولوژی کوسه ماهی
   ۱۳.  اتیمولوژی بام (دام)
   ۱۴.  معنی نامهای قدیمی تُنکابن (محل واقع در پای دژ تُنکا)
   ۱۵.  مطابقت نامهای آزر (پدر ابراهیم) و فرانک (مادر فریدون)
   ۱۶.  معنی لاماسو و کوریبو و شدو
   ۱۷.  معنی زابلستان و نیمروز و هرَخوائیتی و سیستان
   ۱۸.  معانی محتمل پارس
   ۱۹.  معنی محتمل نام مکران (یعنی محل مکها، هرمزگان و بلوچستان)
   ۲۰.  ریشۀ مشترک اندازه و هندسه
   ۲۱.  معنی جرودنگهو و وهجرگا در اوستا و کتب پهلوی
   ۲۲.  معنی نام الیگودرز
   ۲۳.  اتیمولوژی اندیشه
   ۲۴.  مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها
   ۲۵.  معنی اَجّی بِتَر
   ۲۶.  احتمال ایرانی بودن واژهٔ اذان
   ۲۷.  معنی مزگت
   ۲۸.  معنی نام ایشکوز و سکای تورانیان (اسکیتان) و داهه ها (سئوروماتها، مار پرستان) و مطابقت آنها با نیاکان کروواتها و صربها
   ۲۹.  ریشۀ سامی و هند و ایرانی کلمۀ عشق و عاشیق
   ۳۰.  معنی اوزان (وَسان، گوسان) و عاشیق (ایشیک) و بخشی (وَخشی)
   ۳۱.  ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژهٔ خلیج
   ۳۲.  معنی کاوی و کرپن و اوسیج
   ۳۳.  جایگاه موسیقی در عهد ماد و هخامنشی
   ۳۴.  مطابقت پاپای خدای آسمان اس‍کیتان هم با اورانوس (آسمان) و هم با کرونوس (زمان، زروان)
   ۳۵.  معنی زغن (اوز-غن) و غلیواج (گری-وز) و پند
   ۳۶.  ریشهٔ واژهٔ عشق
   ۳۷.  معنی نامهای ایشکوز و سکا و آلان تورانیان (اسکیتان)
   ۳۸.  معنی داسنی و اِزیتی (یزیدی)
   ۳۹.  اتیمولوژی سریکا و حریر
   ۴۰.  اتیمولوژی واژهٔ کلوخ
   ۴۱.  ریشهٔ واژهٔ چراغ
   ۴۲.  معنی غور-باغه (غَو-واکه، غوک)، تُس-باغه (لاک‌پشت) و چرچان-باغه (خرچنگ) در آذری
   ۴۳.  نام هندی ایندیا و نام یونانی آسیا مترادف بوده اند
   ۴۴.  معنی نام دریای کانسوی (کیانسی)
   ۴۵.  معنی محتمل منصورآبادها و خیرآبادهای ایران
   ۴۶.  محل شهرهای قدیمی مسرقان و طرازک و ماهی روبان و ترب خوزستان
   ۴۷.  نامهای ایرانی شهر اهواز و خرمشهر و آبادان و هندیجان و سوسنگرد و بصره و عماره در نقشه های بطلمیوسی
   ۴۸.  اتیمولوژی سوزن
   ۴۹.  اتیمولوژی آستانه (آئی-ستانه، قسمت ورودی اقامتگاه)
   ۵۰.  مطابقت گئوش اوروَن اوستا با گاو نشسته و جام به دست عیلامی
   ۵۱.  معنی نامهای کهن رودسر
   ۵۲.  معنی نام کُرد
   ۵۳.  اتیمولوژی نام کَبک
   ۵۴.  اتیمولوژی محتمل واژه های بُقچه، بُغراو (فریاد بلند) بُغز و بُغرنج
   ۵۵.  نام لُرستان (سین گیان نقشه های بطلمیوسی، محل گیاه) می تواند از اوروهٔ اوستایی به معنی محل چراگاهی گرفته شده باشد
   ۵۶.  اتیمولوژی هویدا و پیدا
   ۵۷.  ریشهٔ نام و اسطورهٔ گیاه اساطیری گئوکرن
   ۵۸.  مطابقت کوههای باستانی کارنئول و زابو با کوه زاگروس و هزار
   ۵۹.  مطابقت کیلامباتی (کیلان) با کبودراهنگ
   ۶۰.  تحقیقی در جغرافیای باستانی نواحی ماد
   ۶۱.  معنی گوگ و ماگوگ و یأجوج و مأجوج
   ۶۲.  معنی دهخوارگان (آذرشهر)
   ۶۳.  اتیمولوژی واژهٔ تفاله
   ۶۴.  معنی نام اَراک
   ۶۵.  ریشه های ایرانی محتمل واژهٔ معرّب عمو
   ۶۶.  اتیمولوژی محتمل تخت و تخته و خط
   ۶۷.  مطابقت نام شول-شبانکاره با پاسارگادیان
   ۶۸.  اتیمولوژی آژیر
   ۶۹.  اتیمولوژی محتمل ارتشتار و سپاه و کِرِساسپَ
   ۷۰.  معنی نام شهر داراب
   ۷۱.  سابقهٔ کاربرد واژهٔ ریشی در ایران
   ۷۲.  معنی محتمل دال و دالمن و دالبوزه (پرستو) و بوزینه و کپی
   ۷۳.  نام تُرک از زبان ایرانیان آسیای میانه بر هون‌ها (آشینا ها، گوک بوری ها) اطلاق شده است
   ۷۴.  معانی نام کُرد
   ۷۵.  سبب منحوس به شمار آمدن روز چهار شنبه
   ۷۶.  نامهای باستانی مناطقی در غرب ایران
   ۷۷.  نوروز در عیلام باستان و خوزستان حالیه
   ۷۸.  مطابقت فستیوال مادر اعظم عیلام با مهرگان بزرگ
   ۷۹.  اتیمولوژی آزاد و نژاد و افسانه و کَرَفس
   ۸۰.  معنی بَرِسمَن (برسم) و بَرسَنوم (بَرشَنوم) و برساد و سُدره
   ۸۱.  مطابقت تاماسپ حکیم اسطورهٔ کُردی شاماران با یوشت فریان اوستا
   ۸۲.  مطابقت نام سوران با کُرمانج
   ۸۳.  زروانیسم از ترکیب فرهنگ ایرانی و بابلی و یونانی عاید شده است
   ۸۴.  ریشهٔ ایرانی واژهٔ تاریخ
   ۸۵.  ریشهٔ واژهٔ خلبان (نگهبان به پیش راندن) و خلیج
   ۸۶.  زبان اوتی (ارانی) به غیر از زبان لزگی اودی بوده است
   ۸۷.  مطابقت آریاورته و آریاویج با خوارزم
   ۸۸.  معنی محتمل سیبویه
   ۸۹.  نقد هذیانی تحت عنوان فراموش شدن مادها و هخامنشیان از حافظۀ عمومی ایرانیان
   ۹۰.  اتیمولوژی لاتینی و ایرانی نام والنتَین (والنتاین)
   ۹۱.  اتیمولوژی واژهٔ اَفدَر (اَودَر) به معنی عمو
   ۹۲.  معنی نام کادوسیان
   ۹۳.  معنی لفظی نامهای بالاسگان (داغستان) و پردان (بلوچستان)
   ۹۴.  معنی کوشان و تخار و یوئه چی
   ۹۵.  مطابقت الهه سپندارمذ با اینانا/ایشتار (الههٔ آسمانی مقدس عشق) و ارتباط آن با والنتاین
   ۹۶.  معنی نامهای ویشتاسپ و پوروشسپ
   ۹۷.  مطابقت قصبهٔ اَلاک باستانی (محل پناهگاهی) با قصبهٔ هراک (هرق، محل دژ نگهبانی) در کنار روستای چیکان
   ۹۸.  اتیمولوژی محتمل واژهٔ سلحشور
   ۹۹.  اتیمولوژی بهانه
   ۱۰۰.  اتیمولوژی پائیز و بهار
   ۱۰۱.  اتیمولوژی واژۀ معرّب قهرمان
   ۱۰۲.  اتیمولوژی واژۀ خیابان
   ۱۰۳.  معنی نام جاکارتا در روایت دریانوردان ایرانی کهن
   ۱۰۴.  معنی محتمل نام روستای چم (در شهرستان تفت استان یزد) و جماران و جمکران
   ۱۰۵.  اتیمولوژی واژۀ دروغ (دروج)
   ۱۰۶.  معنی نام محلهٔ میار میار تبریز
   ۱۰۷.  اتیمولوژی نماز (نَمَچ)
   ۱۰۸.  چرا دژها و پل های تاقدار باستانی به دختر نامگذاری شده اند؟
   ۱۰۹.  واژهٔ دوا معرّب از فارسی به نظر می رسد
   ۱۱۰.  معنی سیراف
   ۱۱۱.  معنی نام قصبۀ کَزاز و عسلویه
   ۱۱۲.  معنی نام غزنین
   ۱۱۳.  حماسۀ برزونامه انعکاس جنگاوری وَهبرز از فراتراکا ها (والی های پارس) به نظر می رسد
   ۱۱۴.  تصویر هایک؟
   ۱۱۵.  معنی و جایگاه رای در فرهنگ ایران کهن
   ۱۱۶.  اهل رای و امام آن:
   ۱۱۷.  واژۀ رای فارسی (داوری) با واژۀ رأی عربی (دیدن) مشتبه شده است
   ۱۱۸.  ریشهٔ اوستایی واژه های آیشه (جاسوس) و هیز
   ۱۱۹.  اتیمولوژی اَژدر
   ۱۲۰.  اتیمولوژی قندوز
   ۱۲۱.  معنی نام دریاچه اوان الموت
   ۱۲۲.  معنی نام غار منظر خانۀ الموت قزوین
   ۱۲۳.  اتیمولوژی محتمل اکنون و هنگام و هنوز
   ۱۲۴.  نامهای باستانی اوستایی سرزمین های شمال غرب فلات ایران
   ۱۲۵.  اتیمولوژی مَلاقه و قاشق
   ۱۲۶.  اتیمولوژی واژۀ هنگفت
   ۱۲۷.  اتیمولوژی واژۀ هنگفت
   ۱۲۸.  اتیمولوژی واژهٔ بدونِ
   ۱۲۹.  معنی محتمل اصطلاح دَری وری
   ۱۳۰.  رستم مقابل افراسیاب تورانی در اصل همان گستهم نوذری (آریارمنه هخامنشی، نیای خاندان داریوش) است
   ۱۳۱.  مطابقت سارا (سِراه) دختر آشِر تورات با آموخا (ارنواز، ارنواچ اوستا) دختر آستیاگ (ضّحاک)
   ۱۳۲.  ریشهٔ واژهٔ اَورنگ (تخت پادشاهی)
   ۱۳۳.  مطابقت عزازیل (اِل نیرومند) با اِل (الله باستانی)
   ۱۳۴.  ریشهٔ واژهٔ سِفته (سُفته)
   ۱۳۵.  ریشهٔ واژه های تَبَر و تَبَرزد
   ۱۳۶.  اتیمولوژی واژهٔ شلوار (سَروار، سروال)
   ۱۳۷.  اتیمولوژی تَنبَل و تَنبُل
   ۱۳۸.  ریشۀ هندوایرانی واژۀ گَزر و هویج
   ۱۳۹.  اتیمولوژی واژۀ ژولیده
   ۱۴۰.  اتیمولوژی پرهیز (پَهرِچ پهلوی)
   ۱۴۱.  ریشهٔ محتمل واژه های پشیمان و پوزش
   ۱۴۲.  ریشهٔ واژه های عامیانهٔ “یَلّلی تَلّلی” (بیکاری و تنبلی)
   ۱۴۳.  جشن میلاد مسیح تحت عنوان باز زاییده شدن خورشید در اساس خاستگاه مصر و ایرانی داشته است
   ۱۴۴.  معانی محتمل نام روستای پلکانی سر آقا سید و روستای دره ای کاشتر
   ۱۴۵.  مطابقت نام زروان اردشیر با قصبهٔ دارک
   ۱۴۶.  ارتباط لفظی نامهای آریا و آریامن و سکا و میثره
   ۱۴۷.  اتیمولوژی محتمل برید، قهرمان و یَل
   ۱۴۸.  شب یلدا شب زاده شدن ایزد خورشید شکست ناپذیر
   ۱۴۹.  اتیمولوژی اَنار
   ۱۵۰.  اتیمولوژی واژۀ شغال

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(7) next >

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

2
دیدگاه بگذارید

avatar
2 گفتگوی این کامنت
0 پاسخ های مبحث
0 فالوئرز
 
بیشترین پاسخ
داغ‌ترین کامنت
2 نویسنده کامنت ها
Lino SkeffingtonApryl Ratelle آخرین کامنت ها
  عضویت  
اشتراک برای
Apryl Ratelle
مهمان

I truly like the idea. I have been previously researching a variety of implies

Lino Skeffington
مهمان

Excellent comprehensive reason