آرشیو

BLOG SITEMAP:
Posts (1050)  
   ۱.  مشابهت و مطابقت مرد آزما با لیلیت
   ۲.  معنی اَفد یا اَپد در سکۀ خسرو اپرویز
   ۳.  ایشتار در مقام منفی فاحشه بابلی مسیحیان
   ۴.  ریشۀ هند و ایرانی کلمات الجبرا و الکل و صفر (zero)
   ۵.  مطابقت معنی سنسکریتی و اوستایی آنو و پسرانش انلیل (این-لیلَ) و انکی (انغی) با زروان (زمانه بیکران) و پسرانش اهورامزدا (خدای شادی و خوشی) و اهریمن (بد کردار):
   ۶.  ریشۀ هند و ایرانی محتمل جفر و جبر و قبر
   ۷.  مطابقت جشن مهرگان و جشن محتمل منسوب ناهونته
   ۸.  معنی نام کوههای اوستایی زِرِزَذَ (زاگروس) و مانوش (دنا)
   ۹.  هاماکسوبی ها (ارابه‌نشینان) همان سیگین ها (نیاکان زگناره، کولیهای اروپایی) بوده اند
   ۱۰.  معنی نام بردعه (پَرتوَ)
   ۱۱.  شباهت ویژگیهای اهورامزدا (وارونا) با آنو سومریان و اِل (اللّه) سامیان
   ۱۲.  مطابقت نمرود با حمورابی و نمرو (مردوک)
   ۱۳.  مطابقت گئوش اوروَن با ائا/انکی
   ۱۴.  این ویژگی‌ها در نزد ابوالحسن یحیی بن عمر علوی، ملقب به شهید شاهی (چاهی) بسیار جالب است
   ۱۵.  آیا تپه میل معبد گئوکرن (گاو کرانه و اعماق، ائا/انکی دارای کلاه شاخه دار) نبوده است؟
   ۱۶.  معنی نامهای داغستان و بلاسگان
   ۱۷.  شباهت پائوروَ اوستا با اورشانابی بابلی ها
   ۱۸.  مطابقت نام ثریتۀ اوستایی از خاندان سام با زال پسر سام شاهنامه
   ۱۹.  معنی نام زَعفر جنی
   ۲۰.  معنی محتمل خود نام سُهراب
   ۲۱.  نام تبرستان به معنی سرزمین دارندۀ توتم بُز به نظر می رسد
   ۲۲.  معنی محتمل نام مصر
   ۲۳.  هامان وزیر فرعون در قرآن و هامان وزیر ایرانی دربار هخامنشی در تورات فرد واحدی است
   ۲۴.  معنی و محل پارنواتی و اوپاریا/نی پاریا
   ۲۵.  اتیمولوژی جُغد و بوم و بوف
   ۲۶.  مطابقت دژ نیکور مرکز پارسوا (اردلان) با بانه
   ۲۷.  ترکیب محتمل نام کفشدوزک
   ۲۸.  اتیمولوژی محتمل واژۀ چارِق
   ۲۹.  وجه اشتراک اَژی دهاک با دیو خشم خونین نیزه
   ۳۰.  معنی نامهای جهنم و جنّت
   ۳۱.  معنی عناوین گائوماته، اوروپاست، پاتیزیت
   ۳۲.  اتیمولوژی جزء رَئوَ (آسان رانده شونده) در ارابه (آر-رَئوَ ایرانی، ایو-روپۀ یونانی) در زبانهای ژرمن:
   ۳۳.  معنی ایرانی نامهای مَرداس و مردوک و ماراگ دوش
   ۳۴.  مطابقت میتانی و توروکو
   ۳۵.  معنی نامهای باخرز و تایباد
   ۳۶.  معنی نام سومری همدان (تپه مصلّی، کیشه سو) یعنی کار اوریگالی، کلنی کلبۀ آیینی بوده است.
   ۳۷.  ریشۀ هندوایرانی واژه های غزال و مَرال
   ۳۸.  معنی محتمل نام شهر خوانسار
   ۳۹.  معنی کلپتره
   ۴۰.  نام ویرانۀ انگشت گبری سروستان فارس می تواند به معنی محل جان و روان زرتشتیان باشد
   ۴۱.  معنی نام شهر شیراز
   ۴۲.  مطابقت آربوای نقشه های بطلمیوسی با شیراز
   ۴۳.  در بارۀ نام شهر شیراز
   ۴۴.  معبد بربر بحرین (دیلمون) نیز معبد انکی (ابراهیم)/نین خورساگ (هاجر/حاجر) بوده است
   ۴۵.  الهه های ایرانی اَرت (اَشی) و ادویسور اَناهیت و سپنت آرمئیتی با لاکشمی و سرسوتی و شاکتی هندوان مطابقت دارند
   ۴۶.  مطابقت ایشتار با خنه ثئیتی پری
   ۴۷.  معنی نام طُرقبه (تُروغبذ)
   ۴۸.  معنی نام روستاهای جوشقان نام ایران
   ۴۹.  محل تبعید شدن آستیاگ (آژدهاک خبر موسی خورنی)
   ۵۰.  اتیمولوژی محتمل زنجیر
   ۵۱.  مطابقت جوانرود با دژ اتیلیل باستانی
   ۵۲.  بت هُبل سمبل ایزد تجارت هرمس (هَر-میث، نگهبان تجارت) بوده است
   ۵۳.  معنی نامهای ترکی، ارمنی و هندوایرانی قره باغ مرتبط هستند
   ۵۴.  معنی محتمل ویسپوهر و واسپوهر
   ۵۵.  ارتباط نامهای کوروش و فریدون و ثراتئونه
   ۵۶.  معنی نام رودخانه های قره سو-قره چای نام ایران (قره سوی اردبیل، کرمانشاهان، گرگان و قره چای قم)
   ۵۷.  معادل ظاهری برخی قصبات نواحی باستانی موساسینا، کیرتیارا، داگارا و سابینا در مناطق زاموا و پارسوا (کردستان)
   ۵۸.  مطابقت ثراتئونه با کوروش و یکی بودن زادگاه آنها
   ۵۹.  دلیل استتار نام عمّار یاسر تحت عنوان عبدالله بن سبأ
   ۶۰.  ابوعبدالله سلام و عبدالله بن سلام همان سلمان فارسی و پسر او هستند
   ۶۱.  معنی محتمل نظر آباد و اشتهارد
   ۶۲.  مطابقت ولایت سی پیرمان باستانی با اورامان
   ۶۳.  احتمالاً مصحف قرآن مسجد صنعا همان مصحف قرآن ابوموسی اشعری یمنی است
   ۶۴.  معنی محتمل نام شهر مشهد
   ۶۵.  مطابقت هاروت و ماروت با تموز و مردوک
   ۶۶.  سمبلهای ائا/انکی خدای زمین و آبهای ژرف و دانش و حیله و آفریدگار انسان
   ۶۷.  آتشکدۀ ابراهیم و کعبۀ ابراهیم متعلق به ائا/انکی بوده اند
   ۶۸.  مطابقت اَپام نپات (ایزد ناف آبها) با اِئا/انکی بابلی (ایزد آبهای ژرف و زمین و خرد)
   ۶۹.  ریشۀ واژۀ آذری دَبَه (دَبَنگ)
   ۷۰.  نامهای باستانی نواحیی در جنوب همدان (کیشه سو)
   ۷۱.  مطابقت اصل سمک عیار و سمبات ارامنه با سام اوستا (آترادات پیشوای آماردان) و سورنا
   ۷۲.  محل محتمل دژهایی به نامهای دوردوکا، شوان داخول و سوکا، بالا و آبی تیکنا در جوار متصرفات ماننا
   ۷۳.  معنی سیستان و زابلستان
   ۷۴.  گردویه همان گرد آفرید اساطیری
   ۷۵.  مطابقت دژ نیکور مرکز پارسوا با ننور
   ۷۶.  معنی گوسان و عاشیق
   ۷۷.  ریشۀ تاریخی و اساطیری محتمل سامانچی قیزی
   ۷۸.  مطابقت نامهای باستانی لیدوما و بسیتمه با فهلیان و باجگاه حالیه
   ۷۹.  اتیمولوژی محتمل اورنگ
   ۸۰.  معنی نام کاپیشا و کاسپاتیر
   ۸۱.  نام و نشان برخی شهرها و قصبات ماد کهن
   ۸۲.  محل دژهای ماننایی آرسیانشی، ارشتیانه، ایشتائو، اورمیاته، سوبی و آریدو
   ۸۳.  مکان دژهای کهن اوراش و سیبارو در گیزیل بوندا
   ۸۴.  بارناکا، پارتوکا (کنار چشمه) نامهای کهن کاشان (محل چشمه)
   ۸۵.  هومل به معنی هوم آرامش بخش
   ۸۶.  مطابقت شهرهای باستانی ماروش (محل کُشندگان) و کامپدانا (محل خانه های زیر زمینی) و کوندرو (محل شمشیر) با صحنه (محل شکارچیان)، کرمانشاهان (محل غارها) و کنگاور (محل دارای شمشیر)
   ۸۷.  دلایلی که فرورتیش (حاکم مادی مقابله کننده با داریوش) را همان مگابرن ویشتاسپ (تیگران) برادر گائوماته بردیه (سپیتاک سپیتمان) نشان میدهند:
   ۸۸.  معنی محتمل نام ایل افشار
   ۸۹.  معنی نامهای قیزیل اوزن (رودکها) و گیزیل بوندا (قافلانتی) و اوشدیریکا (بزقوش)
   ۹۰.  محل احتمالی قصبات باستانی خالخوبارا و کیلامباتی در ایالت کیشه سو (همدان)
   ۹۱.  مطابقت کوه هاشمار (عقاب) با کوه دالاهو
   ۹۲.  مطابقت شهرهای باستانی هارونا و شوردیره با خانا (پیرانشهر) و سلدوز (نقده)
   ۹۳.  مطابقت دژهای کهن آنتارپاتیانو و خارزیانو با سلطانیه و خرمدره
   ۹۴.  ریشهٔ واژهٔ عامیانهٔ اُشکُل (اُسکُل)
   ۹۵.  معنی اسلاوی خزر
   ۹۶.  اتیمولوژی نان بَربَری و لواش
   ۹۷.  اتیمولوژی تالان و تاراج و طلا
   ۹۸.  مطابقت دژهای کهن فرَآته و فناسپَ با قصبات یای شهری مراغه و ماه نشان زنجان
   ۹۹.  مطابقت معنی سنسکریتی همای (قربانی آتش) با ققنوس (آشیان سوز)
   ۱۰۰.  معانی محتمل نامهای قدیمی رودخانه های خوزستان در منابع کهن یونانی
   ۱۰۱.  مطابقت ایرج فریدون با کوروش هخامنشی
   ۱۰۲.  ریشهٔ ایرانی ملموس واژهٔ آدام (آدم)
   ۱۰۳.  اسطورۀ تاریخی پَرسُد (بسیار آرزومند) در خبر کتسیاس
   ۱۰۴.  واژۀ آلِش (داد وستد) ترکی است یا فارسی؟
   ۱۰۵.  معنی عنوان وارباک پادشاهان ماد
   ۱۰۶.  نقش مار بر مُهر پادشاه میتانی شائوش تَتر
   ۱۰۷.  معنی محتمل نام زوج قوم سوبارتو و سو
   ۱۰۸.  مطابقت نام سرزمین پارادان با سرزمین پشتوها
   ۱۰۹.  آیا نور عالَم از انفجار مادۀ تاریک عاید نشده است؟
   ۱۱۰.  مطابقت سردشت و ویرانه تپهٔ ربط با بوشتو و بیت باروآتای باستانی
   ۱۱۱.  مطابقت خومبان با خومبابای اساطیری (هوم بابا)
   ۱۱۲.  معنی نام هرمامیثره
   ۱۱۳.  معنی نامهای بیلقان و اردبیل
   ۱۱۴.  معنی نامهای آمُل و ساری
   ۱۱۵.  معنی گور در نام بهرام گور
   ۱۱۶.  مطابقت سرزمین اساطیری هورقلیا با محل ستونهای هِراکلس (هِرکول)
   ۱۱۷.  اتیمولوژی پرستار و پرستش
   ۱۱۸.  مطابقت دروازه تنائیس و وَریاکو با قزوین و تپه بروانان میانه
   ۱۱۹.  اتیمولوژی کوسه ماهی
   ۱۲۰.  اتیمولوژی بام (دام)
   ۱۲۱.  معنی نامهای قدیمی تُنکابن (محل واقع در پای دژ تُنکا)
   ۱۲۲.  مطابقت نامهای آزر (پدر ابراهیم) و فرانک (مادر فریدون)
   ۱۲۳.  معنی لاماسو و کوریبو و شدو
   ۱۲۴.  معنی زابلستان و نیمروز و هرَخوائیتی و سیستان
   ۱۲۵.  معانی محتمل پارس
   ۱۲۶.  معنی محتمل نام مکران (یعنی محل مکها، هرمزگان و بلوچستان)
   ۱۲۷.  ریشۀ مشترک اندازه و هندسه
   ۱۲۸.  معنی جرودنگهو و وهجرگا در اوستا و کتب پهلوی
   ۱۲۹.  معنی نام الیگودرز
   ۱۳۰.  اتیمولوژی اندیشه
   ۱۳۱.  مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها
   ۱۳۲.  معنی اَجّی بِتَر
   ۱۳۳.  احتمال ایرانی بودن واژهٔ اذان
   ۱۳۴.  معنی مزگت
   ۱۳۵.  معنی نام ایشکوز و سکای تورانیان (اسکیتان) و داهه ها (سئوروماتها، مار پرستان) و مطابقت آنها با نیاکان کروواتها و صربها
   ۱۳۶.  ریشۀ سامی و هند و ایرانی کلمۀ عشق و عاشیق
   ۱۳۷.  معنی اوزان (وَسان، گوسان) و عاشیق (ایشیک) و بخشی (وَخشی)
   ۱۳۸.  ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژهٔ خلیج
   ۱۳۹.  معنی کاوی و کرپن و اوسیج
   ۱۴۰.  جایگاه موسیقی در عهد ماد و هخامنشی
   ۱۴۱.  مطابقت پاپای خدای آسمان اس‍کیتان هم با اورانوس (آسمان) و هم با کرونوس (زمان، زروان)
   ۱۴۲.  معنی زغن (اوز-غن) و غلیواج (گری-وز) و پند
   ۱۴۳.  ریشهٔ واژهٔ عشق
   ۱۴۴.  معنی نامهای ایشکوز و سکا و آلان تورانیان (اسکیتان)
   ۱۴۵.  معنی داسنی و اِزیتی (یزیدی)
   ۱۴۶.  اتیمولوژی سریکا و حریر
   ۱۴۷.  اتیمولوژی واژهٔ کلوخ
   ۱۴۸.  ریشهٔ واژهٔ چراغ
   ۱۴۹.  معنی غور-باغه (غَو-واکه، غوک)، تُس-باغه (لاک‌پشت) و چرچان-باغه (خرچنگ) در آذری
   ۱۵۰.  نام هندی ایندیا و نام یونانی آسیا مترادف بوده اند

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(7) next >

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

2
دیدگاه بگذارید

avatar
2 گفتگوی این کامنت
0 پاسخ های مبحث
0 فالوئرز
 
بیشترین پاسخ
داغ‌ترین کامنت
2 نویسنده کامنت ها
Lino SkeffingtonApryl Ratelle آخرین کامنت ها
  عضویت  
اشتراک برای
Apryl Ratelle
مهمان

I truly like the idea. I have been previously researching a variety of implies

Lino Skeffington
مهمان

Excellent comprehensive reason