آرشیو

BLOG SITEMAP:
Posts (705)  
   ۱.  احتمال دارد نامهای قدیمی قوچان (خبوشان، استوا) نیز به معنی محل قوچ بوده باشند
   ۲.  معنی لفظی هفت کمالگان دیو (غولان صحرایی) در باورهای ایرانیان قدیم
   ۳.  معنی نام دیوان اوستایی و پهلوی
   ۴.  معنی نامهای دمن حت (دمن هت) و دژ هوخت کنگ (دژ کنگ هوخت)
   ۵.  مطابقت گاوبرمایۀ اساطیری یاور فریدون با گئوبروه (اوگبارو) سردار کوتی کوروش
   ۶.  مطابقت ابال گاماش ورهشی با جمشید ناحیۀ فارس
   ۷.  مطابقت شهر و دیار مَرهشی باستان و وَرِنۀ اوستا با مَرودشت
   ۸.  
   ۹.  معنی نام قصبهٔ فراشبند فارس
   ۱۰.  مطابقت مَتسیش (ایولائوس یونانی، شهر اشراف) و باتثینا و بستیمه با بوشهر و کازرون و استهبان
   ۱۱.  معنی محتمل الیپی
   ۱۲.  مطابقت هفت کمالگان دیو ایران قدیم با هفت گالّو دیو سومری
   ۱۳.  مطابقت فروهرها با آنوناکی های بابلی
   ۱۴.  مطابقت شهر سنندج با سیسرتو و بیت سانگی تویی باستانی
   ۱۵.  نام و نشان مناطق کهنی در کردستان
   ۱۶.  معنی نام شهر موصل
   ۱۷.  فسا (پَسا) به معنی شهر سه ضلعی
   ۱۸.  معنی دالکی و اقلید و سجاس
   ۱۹.  The etymology of Irland (Ériu, Erin, Hibernia, and Iverni)
   ۲۰.  کرکوک به معنی محل مخازن نفت است
   ۲۱.  معنی نام دُرودزن
   ۲۲.  معنی نام دهوک و دیهوک
   ۲۳.  کرکوک به معنی محل مخازن نفت است
   ۲۴.  معنی نام شهر بلقیس
   ۲۵.  معنی نام عجبشیر و قلعه ضحاک آن و بناب و دهخوارگان
   ۲۶.  مشابه های نام مسجد در اوستایی و اکدی-آسوری
   ۲۷.  معنی فارسی نام داغستان
   ۲۸.  معنی نام واژۀ کلیسایی مطران
   ۲۹.  ریشۀ ایرانی و عربی واژۀ وجدان
   ۳۰.  واژۀ هِزَبر (هُژبر، شیر بیشه) معرّب از فارسی به نظر می رسد
   ۳۱.  گور دخمهٔ فخریکا (فقرقا) در نزدیکی مهاباد می تواند متعلق به ایرانزو پادشاه بزرگ ماننا (زو پیشدادی) باشد
   ۳۲.  دو گور دخمه صحنه متعلق به پادشاهان الیپی (از جمله تالتا و نیبه) در نیمه اول حکومت مادها به نظر می رسند
   ۳۳.  معنی محتمل قوری (غوری) و کتری
   ۳۴.  مشابه های سنسکریتی سیر و سرکه
   ۳۵.  بنیادهای اسطورۀ همای چهر زاد (شهرزاد) و داراب
   ۳۶.  معنی نام چشمۀ قرآنی بهشتی سلسبیل
   ۳۷.  اتیمولوژی واژۀ کُردی میژو
   ۳۸.  در مورد ریشهٔ محتمل ایرانی و ریشۀ اصلی سامی واژهٔ تاریخ
   ۳۹.  مطابقت کوراوغلوی اساطیری با بابک خرمدین
   ۴۰.  ریشۀ و معنی محتمل گل سوسن
   ۴۱.  ریشۀ واژه های بُت و دیو
   ۴۲.  اتیمولوژی قبراق
   ۴۳.  معنی جُغد (شوغذه، چائوکه/چوک) و سُغد
   ۴۴.  همخوانی نامهای شهر نیسا، بیضا و انشان
   ۴۵.  معنی ایرانی محتمل عروس
   ۴۶.  شهرهای الیپی
   ۴۷.  ریشهٔ سنسکریتی نام جَنبل (جَمبل)
   ۴۸.  منشأ باستانی محتمل نام ایران
   ۴۹.  اتیمولوژی واژۀ استکان
   ۵۰.  اتیمولوژی قاطر و استر
   ۵۱.  اتیمولوژی محتمل لَکلَک
   ۵۲.  اتیمولوژی واژۀ دیوار
   ۵۳.  ارتباط واژۀ مازنی با دیو زبانهای سامی
   ۵۴.  معنی کرکویه
   ۵۵.  معانی محتمل میمون، کپی، بوزینه
   ۵۶.  آتشکدهٔ آمل چارتاقی مهری (مهرابه) است
   ۵۷.  کارخوندیر و سیگرفانیکه و سیگریسو نامهای قدیمی سامن و الیگودرز و صحنه به نظر می رسند.
   ۵۸.  معنی واژهٔ وَئجه (ویج) در ائیرینه وَئجه
   ۵۹.  معنی نام آله و اِرِزیفیه و کرکس
   ۶۰.  وجه اشتقاق واژه های آفتاب، دو گلو، گوساله، چراغ، بیمار، مروارید، ابریشم، ارمغان، پل دختر، عنبر نسارا، مُو، انگور، خرما، رَز، افسار، افسر، کلاه و کفتار
   ۶۱.  اتیمولوژی افزار (ابزار)
   ۶۲.  اتیمولوژی محتمل ابریشم
   ۶۳.  به نظر می رسد اسطورۀ آرگناودها به رهبری یاسون به الهام از اسطورۀ ثراتئونۀ اوستا ساخته شده است
   ۶۴.  نکته ای دیگر در باب مطابقت آدونیس/دوموزی با عیسی مسیح خدایگانی
   ۶۵.  شش وجه اشتراک دوموزی (ایزد میرای نباتات) با عیسی مسیح
   ۶۶.  چَرَن اوستا همان کرنای است
   ۶۷.  معنی سادۀ آلاخون والاخون
   ۶۸.  اتیمولوژی محتمل مُروارید
   ۶۹.  سلطان سبلان و هرم کوه همان اوشیدم و اوشیدرن (هوکرِ) اوستا هستند
   ۷۰.  سلطان سبلان و هرم کوه همان اوشیدم و اوشیدرن اوستا هستند
   ۷۱.  معنی لندهور و عوج بن عنق
   ۷۲.  معنی نام باستانی سَرَزم در پنجکند تاجیکستان
   ۷۳.  اتیمولوژی عنبرنسارا
   ۷۴.  معنی نام قارۀ آسیا
   ۷۵.  معنی زند و پازند
   ۷۶.  معنی هندوایرانی واژهٔ عَجم (اَگَم) و ارتباط آن با نام جمشید جم (هوم عابد)
   ۷۷.  معنی هندوایرانی واژهٔ عَجم (اَگَم)
   ۷۸.  نامهای ایران (اِران) و اَران در زبان سکاها معنی سرزمین گود و پایین و جنوبی را می داده اند
   ۷۹.  در رابطه با حمل شدن آتش فرنبغ (کعبه زرتشت) به کاریان:
   ۸۰.  معنی فراهان (فرمیهن= جایگاه شکوهمند) و آتشکده فردجان (فردُقان)
   ۸۱.  چهلم نوروز شیوشگان – جشن باشکوه تندرستون (تندرستان)
   ۸۲.  تأملی در داستان عاد و ثمود
   ۸۳.  معنی نام کاتوزیان
   ۸۴.  نظری بر نام و نشان بنای جبلیه کرمان
   ۸۵.  زیر عنوان رستم/گرشاسب برخی قهرمانان دشمن شکن معروف ایران قرار دارند
   ۸۶.  ترکیبی بودن اساطیر مربوط به جمشید
   ۸۷.  معنی نام دژ یزد خواست (ایزد خواست)
   ۸۸.  جشن تیرگان
   ۸۹.  معنی محتمل زادراکارتا (نام قدیم ساری)
   ۹۰.  نامهای سه جشن بزرگ ایران باستان در تلمود
   ۹۱.  معنی محتمل نام کوه شازند و خُسبیجان
   ۹۲.  معنی گوپت شاه و کپادوکیه
   ۹۳.  معنی نام زنان داریوش
   ۹۴.  جشن تیرگان
   ۹۵.  معنی نام شهرهای تهران و تبریز
   ۹۶.  معنی احتمالی مُو، انگور و خرما
   ۹۷.  ققنوس واژه ای لاتینی به معنی آشیان سوز است
   ۹۸.  ریشۀ احتمالی واژۀ هندواروپایی دختر (daughter)
   ۹۹.  ریشۀ واژۀ فریاد
   ۱۰۰.  معنی محتمل برخی نواحی کرمان
   ۱۰۱.  مطابقت تررها با توگرمه ها (مردم ارمنستان کوچک)
   ۱۰۲.  معانی احتمالی نام شهرهایی در استان زنجان
   ۱۰۳.  مقایسۀ سادۀ نام پادشاهان کیانی با پادشاهان ماد
   ۱۰۴.  دلایلی بر ترادف نامهای رستم و گرشاسب
   ۱۰۵.  معنی محتمل نواحیی در استان همدان
   ۱۰۶.  معنی احتمالی ازنا
   ۱۰۷.  معنی محتمل برخی نواحی کهگیلویه (کوهستان جنگلی) و بویر احمد (بئور همث= همواره ده هزار نفر)
   ۱۰۸.  معنی محتمل برخی مناطق استان یزد
   ۱۰۹.  معنی ببر بیان (خفتان رستم)
   ۱۱۰.  وجه تسمیهٔ محلهٔ تبریزی شام غازان (شنب غازان) مطابق ویکیپدیا
   ۱۱۱.  معنی نام محلۀ ششگلان
   ۱۱۲.  معنی نام سه محلهٔ تبریز، حکماوار، کامیشاوان و لیلاوان
   ۱۱۳.  ریشهٔ واژهٔ آبادی
   ۱۱۴.  حسین آبادهای ایران در اساس هیثین آباد (هیثان آباد، آبادی امن و با شکوه و مستحکم) بوده اند
   ۱۱۵.  معنی محتمل فاروج در خراسان شمالی
   ۱۱۶.  معنی نام نهبندان
   ۱۱۷.  اتیمولوژی واژه های افسار و افسر
   ۱۱۸.  معنی مشترک نامهای سیماشکی، سمیرم و شهمیرزاد و شمیران
   ۱۱۹.  معنی نام غلزایی
   ۱۲۰.  معانی برخی نواحی خراسان
   ۱۲۱.  معنی واژۀ روزۀ ماه رمضان
   ۱۲۲.  معنی خوراسگان، نطنز، چادگان، نجف آباد و سودرجان، کلیشاد و قهجاورستان/قهدریجان در استان اصفهان
   ۱۲۳.  معنی نام شهرهای نایین و قمشه
   ۱۲۴.  معنی نام شهر خرامه استان فارس
   ۱۲۵.  معنی نام شهرک کوار فارس
   ۱۲۶.  معنی احتمالی نام پاسارگادیان
   ۱۲۷.  معنی محتمل نیریز
   ۱۲۸.  معنی محتمل نام ماننا
   ۱۲۹.  فتوحات حمزۀ حمزه نامه متعلق حمزه بن آذرک خارجی و جانشینانش برادران یعقوب و عمرو است:
   ۱۳۰.  معنی محتمل اقلید و خُنج و بوانات و ارسنجان
   ۱۳۱.  معنی نام شهرک اِوَز استان فارس
   ۱۳۲.  معنی محتمل سمنان و قومس و دامغان
   ۱۳۳.  ریشۀ واژۀ انگاشتن
   ۱۳۴.  ?What does the name Caucasus mean
   ۱۳۵.  اتیمولوژی واژۀ دست
   ۱۳۶.  معنی آمل و تمیشه
   ۱۳۷.  معنی واژۀ کُلاه
   ۱۳۸.  احتمال هندوایرانی بودن واژۀ کلم (کرنب)
   ۱۳۹.  ریشۀ اوستایی واژۀ راست
   ۱۴۰.  اتیمولوژی موشک و میز
   ۱۴۱.  معنی محتمل لیوان و فنجان
   ۱۴۲.  Gray is a indo-european word
   ۱۴۳.  اتیمولوژی محتمل درنا
   ۱۴۴.  یهودا اسخریوطی طرف دیگر سکۀ عیسی مسیح است
   ۱۴۵.  نمونه هایی از مطابقت اساطیر کشورگشایی سلیمان (مرد صلح) با وقایع مربوط به کوروش هخامنشی
   ۱۴۶.  سئوکستان نام اوستایی کردستان
   ۱۴۷.  اتیمولوژی محتمل واژهٔ ارمغان
   ۱۴۸.  سلسله توراتی بین ابرام تا موسی مربوط به هیکسوسها (حاکمان خارجی) به نظر می رسد.
   ۱۴۹.  مطابقت اردریکای باستانی با تپه گاران
   ۱۵۰.  معنی نامهای هخامنشی داتیس و دو پسر وی هرمامیثرس و تیثائوس (چیثائوس)

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(5) next >

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

2
دیدگاه بگذارید

avatar
2 گفتگوی این کامنت
0 پاسخ های مبحث
0 فالوئرز
 
بیشترین پاسخ
داغ‌ترین کامنت
2 نویسنده کامنت ها
Lino SkeffingtonApryl Ratelle آخرین کامنت ها
  عضویت  
اشتراک برای
Apryl Ratelle
مهمان

I truly like the idea. I have been previously researching a variety of implies

Lino Skeffington
مهمان

Excellent comprehensive reason