آرشیو

BLOG SITEMAP:
Posts (2375)  
   ۱.  ریشهٔ سنسکریتی واژهٔ معرّب لعل
   ۲.  معنی کَرَج (محل قنات)
   ۳.  معنی سکایی و سنسکریتی نامهای آفرودیت و آرتمیس
   ۴.  معنی نام وزَمار حاکم افریغی خوارزم
   ۵.  مطابقت شهرهای سوبی و سلق کهن با سابلاخ (مهاباد) و سردشت
   ۶.  معنی نام ماد، پارس، وَرِنه و مازندران و پارت
   ۷.  محل شهرکهای آذربایجانی سندبابا، سابرخاست و رسیه
   ۸.  ریشهٔ نام زبان کوهی و عنوان کوهیار طبری ها
   ۹.  مطابقت جابروان با بروانان
   ۱۰.  معنی کنارنگ
   ۱۱.  تکوک الههٔ عیلامی پارتی
   ۱۲.  «نهمار، برویش ری»
   ۱۳.  اتیمولوژی آسمان
   ۱۴.  اتیمولوژی نهنگ و خر سه پای اساطیری
   ۱۵.  خاطرهٔ مهاجرت هندواروپاییان از خونیرث (اروپا، اوکراین)
   ۱۶.  مآخذ درختان بهشتی سدره المنتهی و طوبی و درخت جهنمی زقوم در قرآن
   ۱۷.  اُیتوسوروس سکاها معادل میثره، ایزد جنگاور خورشید بوده است
   ۱۸.  مطابقت پسران کولاکسائیس با پسران فریدون (کوروش)
   ۱۹.  معنی سنسکریتی-سکایی نام کرُوات
   ۲۰.  آغ گنبد محل جزیرهٔ تلا در دریاچهٔ ارومیه
   ۲۱.  نام قبیلهٔ اسکیل مجارستان متعلق به اسکیتان بوده است
   ۲۲.  اتیمولوژی هوره (حلیم) و هریسه
   ۲۳.  اتیمولوژی فلاخن
   ۲۴.  اتیمولوژی هشلهف
   ۲۵.  مطابقت سارمات ها با صربها
   ۲۶.  اتیمولوژی زُحل و کیوان
   ۲۷.  اتیمولوژی اسفناج
   ۲۸.  اتیمولوژی گشنیز
   ۲۹.  اتیمولوژی زعفران و جعفری
   ۳۰.  معنی نامهای کهن کوه البرز و تهران و ری و ورامین
   ۳۱.  ریشهٔ واژهٔ هَب/حب اصفهانی
   ۳۲.  معنی نام جزیرهٔ کیش
   ۳۳.  معنی نام پایتخهای خزران
   ۳۴.  زبان آذری عهد اعراب همین زبان آذری کنونی بوده است
   ۳۵.  معنی نام آئلیوس راسپا راگانوس رهبر روکسولانها
   ۳۶.  دژ هوخت کنگ شاهنامه شهر بابل باستان (بَوری اوستا)
   ۳۷.  اساس نامهای فریدون و پسرانش سلم و تور و ایرج
   ۳۸.  ریشهٔ واژه های فارسی ذات و نژاد
   ۳۹.  مطابقت مَرداس با آژدهاک (آستیاگ) و ذوالکِفل
   ۴۰.  معنی نام کوههای جودی قرآن و آرارات تورات
   ۴۱.  معنی نام قوم لَک
   ۴۲.  معنی لار و اَچمی
   ۴۳.  معنی نام کُرد
   ۴۴.  اتیمولوژی تاج
   ۴۵.  معنی سیاگالش اساطیری مازندران و گیلان
   ۴۶.  معنی نام لُر
   ۴۷.  مطابقت براهویان با قوم قدیمی کوفص (گوپاس)
   ۴۸.  مطابقت دیلمون با جزیرهٔ کیش
   ۴۹.  معنی نامهای کادوسی/دیلم و مَزَنی دئوَ و وَرِنی دروجَ و گیلان (جنگل)
   ۵۰.  بودین و گلون نام روسها و اوکرائینیها در خبر هرودوت
   ۵۱.  اتیمولوژی محتمل نفیر
   ۵۲.  نامهای کوروش، فریدون و ثرَاِتَئونَ مترادف هستند:
   ۵۳.  معنی کاوی هندوایرانی و کاهن سامی
   ۵۴.  معنی ماریا (مریم)
   ۵۵.  اتیمولوژی کُلوخ و قْلمبه
   ۵۶.  تَچَر و آیدنه و هدیش می توانند به معنی زیارتگاه و معبد قربانگاهی و قصر مطلوب باشند:
   ۵۷.  مطابقت تارگیتای با فرواک، سیامک و گیه مرتن (کیومرث)
   ۵۸.  وجه اشتراک پدر الهه اروپا و پدر ایفی ژن در اسطورهٔ نام اروپا
   ۵۹.  برخی نامهای باستانی ثبت شده در تورات
   ۶۰.  اتیمولوژی کوفله (هواکش زیر زمینی تنور) در آذری
   ۶۱.  محل کوه هوگروآسیند (کوه خوب محل آبتنی شفا دهنده، سَوَلان)
   ۶۲.  معنی نام نیاسر
   ۶۳.  اروپا نام باستانی اوکراین بوده است
   ۶۴.  اتیمولوژی تلنگر
   ۶۵.  معنی نام اروپا بنا به منابع هندوایرانی و یونانی
   ۶۶.  معضل نام های ستروخاتیان و بودیان و بوسیانِ اتحادیهٔ قبایل ماد
   ۶۷.  معنی سودیان/تساودیاتسیها، پاوسیکیان/ارانیها، کنگرلوها، گرگرها، گاردمانها و سیلوها در اران
   ۶۸.  مطابقت پریکانیان جنوب قفقاز با آمازونها (گرجیها)
   ۶۹.  معنی نام مقبرهٔ حبقوق در تویسرکان
   ۷۰.  مطالب افسانه و اساطیر در این آدرس تلگرامی قبل دسترسی است
   ۷۱.  مارافیان و ماسپیان اتحادیهٔ قبایل پارس
   ۷۲.  روش تطبیقی تاریخ اساطیری با تاریخ – باستانشناسی مدون آن
   ۷۳.  معنی نام روستای یِنی اسپیران تبریز
   ۷۴.  ارتباط نامهای آن-شار، آش-شور و اهورا مزدا (آسورا مزدا) و یهوه و الله
   ۷۵.  معنی نام دریاچهٔ ارومیه (اورومیه)
   ۷۶.  معنی گُناباد، وان، اورمیه و واژه های معرّب قصبه و قنات
   ۷۷.  کوتیان، دارندگان توتمهای گراز و سگ وحشی (شیر) بوده اند
   ۷۸.  معنی نام کوههای دِنا و دینار
   ۷۹.  معانی محتمل نام برخی شهرهای فارس که مبهم به نظر می رسند
   ۸۰.  مطابقت اوشنر اساطیری اوستا و بلعم باعورای تورات با زانسان (بسیار ماهر) فرمانروای اصفهان
   ۸۱.  معنی نامهای شیراز و پارس (پاسارگاد)
   ۸۲.  معنی نام لامرد و لار
   ۸۳.  معنی نام شهر دارابگرد (داراب قدیم)
   ۸۴.  معنی نام شهرهای قمشه، فلاورجان، نطنز، اردستان و سمیرُم و نجف آباد اصفهان
   ۸۵.  معنی نام شهر تیران اصفهان
   ۸۶.  معنی واژهٔ آژیر
   ۸۷.  اتیمولوژی زنبق (چمپک) و بنفشه و یاسمین و سوسن
   ۸۸.  معنی نام شهر مَرو (مارگیانه، مرغیانه)
   ۸۹.  ریشهٔ اوستایی واژه های ناز و نازک و نازنین و نغز
   ۹۰.  اتیمولوژی بالش (بالِشت)
   ۹۱.  اتیمولوژی بیلاخ (بیلَخ)
   ۹۲.  معنی نام گل نسترن (نسرین)
   ۹۳.  معنی نام سرزمین توله ‌Thule
   ۹۴.  اتیمولوژی واژۀ سیما
   ۹۵.  مطابقت نمرود با مردوک
   ۹۶.  مطابقت چغلوندی با شاپورخاست باستانی
   ۹۷.  معنی یک بیت شاهنامه
   ۹۸.  معنی نام شهرهای باستانی سیروان و سیمره در استان ایلام
   ۹۹.  مکان سه شهر الیپی
   ۱۰۰.  معنی کاشغر و کاشان (کارکاشی، ساگ بیت، بیت کاری)
   ۱۰۱.  ماجرای قتل بردیه ها
   ۱۰۲.  معنی و اصل نام قومهای افغانستان
   ۱۰۳.  معادل آشوری بابلی ایزد هوم و درخت هوم سفید
   ۱۰۴.  بررسی نام و نشان دو سپنتداته (اسفندیار) مخاصم و معاصر هم
   ۱۰۵.  مطابقت یزیدیها با هوری-میتانیها
   ۱۰۶.  معنی سپنتداته و داریوش یکی است
   ۱۰۷.  جاکش (جارکش) و قلتبان مترادف هستند
   ۱۰۸.  اتیمولوژی مینا
   ۱۰۹.  معنی نام شهر زاوَر و روستای موغار در اصفهان
   ۱۱۰.  اتیمولوژی تاج (تیاگ، تیاج) و تیاره
   ۱۱۱.  اتیمولوژی آخور
   ۱۱۲.  معنی خورسان اران و خوراسگان و اورامان
   ۱۱۳.  ریشهٔ نام آهنگ ابوعطا
   ۱۱۴.  کلمات طبخ و مطبخ (مود بغ خورزوقی) دارای ریشهٔ هندوایرانی به نظر می رسند.
   ۱۱۵.  معانی نام سه مغ شرقی که گویا پیشاپیش به دیدار مسیح نوزاد شتافته بودند
   ۱۱۶.  نظریهٔ ماتریالیستی پیدایش کائنات
   ۱۱۷.  اتیمولوژی غُنچه
   ۱۱۸.  اتیمولوژی دانا و نسار
   ۱۱۹.  اتیمولوژی پدر و مادر و پسر و دختر
   ۱۲۰.  مطابقت امشاسپندان و فروهرها با آنوناکی ها و کیتن ها
   ۱۲۱.  داستان قرآنی اصحاب کهف، اسطورهٔ سالموکسیس و دِکِنیوس مردم داکیا است
   ۱۲۲.  معنی مجموعه ستارهٔ خوشهٔ پروین
   ۱۲۳.  نامهای بودا (منّور) و زرتوشترا (درخشان در آسمان، ستاره) مترادف می نمایند
   ۱۲۴.  وجه اشتراک نامهای یهودا (ستودهٔ خدا)، استوت ارته (ستوده به پاکی)، فارقلیط (بسیار ستوده) و احمد (ستوده)
   ۱۲۵.  مطابقت بوذرجمهر با وَرَهه مَهیرا-مَزدک
   ۱۲۶.  انحصاری بودن تعلیم روحانیان در ایران از سنن مغان ساسانی به ارث رسیده است
   ۱۲۷.  معنی نام قلعه کُندر
   ۱۲۸.  اتیمولوژی تیاره و تاج
   ۱۲۹.  اتیمولوژی سرمه (سرمق/سرمگ)
   ۱۳۰.  تفسیر اوستایی نام سیزده بدر
   ۱۳۱.  معنی نام قومی داکیا/گِتایه و سرزمین روتِن ها
   ۱۳۲.  مطابقت جدیس و طسم روایات عربی با تورانیان و ایرانیان
   ۱۳۳.  مطابقت قوم تبع قرآن با ایرانیان حاکم بر یمن
   ۱۳۴.  The names of Ukrainians in the Qur’an and the history of Herodotus and Scandinavian mythology
   ۱۳۵.  مطابقت قوم ثمود قرآن با داکیائیها و اوکرائینی ها
   ۱۳۶.  نام و نشان شهرهای بابِل بین النهرین و بابُل مازندران
   ۱۳۷.  این همانی برادران شدّاد و شدید با برادران رِموس و رومولوس
   ۱۳۸.  مطابقت سپیتوره با ببر-اژدهای موشهوشو (افعی)
   ۱۳۹.  معنی نام مردم جِت
   ۱۴۰.  اتیمولوژی ببر
   ۱۴۱.  اتیمولوژی ارتشتار
   ۱۴۲.  معنی نام آتشکدهٔ آذرگشنسب
   ۱۴۳.  اتیمولوژی اَپاختر و زَرَتوشتره
   ۱۴۴.  اتیمولوژی آیَفت (حاجت خواستن)
   ۱۴۵.  معنی کشخوان و توریج
   ۱۴۶.  ریشهٔ واژه های سِتم و شَته
   ۱۴۷.  معنی و اتیمولوژی نام رُستم
   ۱۴۸.  معنی نام زرتشت (زرتوشترا)
   ۱۴۹.  مطابقت افرواک با تارگیتای
   ۱۵۰.  رد پای اهورامزدا و اهریمن در اسطورهٔ ابراهیم تورات و قرآن

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(16) next >

2 Comments
  1. Apryl Ratelle says

    I truly like the idea. I have been previously researching a variety of implies

  2. Lino Skeffington says

    Excellent comprehensive reason

Leave A Reply

Your email address will not be published.