آرشیو

BLOG SITEMAP:
Posts (2226)  
   ۱.  رد پای اهورامزدا و اهریمن در اسطورهٔ ابراهیم تورات و قرآن
   ۲.  مطابقت عُزَیر و متاترونِ قرآن و تلمود با ایزد مهر
   ۳.  رد پای ایلیاد و اودیسه در تورات و قرآن
   ۴.  مآخذ نام و نشان ابراهیم اساطیری
   ۵.  مطابقت الداد و مداد تورات با اردوان دوم و مهرداد دوم اشکانی
   ۶.  در باب اتیمولوژی سگ و سکا
   ۷.  اتیمولوژی آساره یعنی ستاره به دزفولی
   ۸.  معنی نام رشخوار/رشتخوار ترتبت حیدریه و رشت
   ۹.  نام گیلها می تواند به معنی پوشندگان لباس چرمی باشد.
   ۱۰.  معادلهای ایرانی عمو و عمه و خاله و خالو (دایی)
   ۱۱.  مطابقت الیصابات و زکریا با اِلی-شاپاش و زیکِر
   ۱۲.  اتیمولوژی نام کفشدوزک
   ۱۳.  اتیمولوژی اَخگر (آک-گر، شرارهٔ آتش)
   ۱۴.  در نام و نشان ایلیای نبی (ایلیاس) تورات از حماسهٔ ایلیاد یونانیان الهام گرفته اند
   ۱۵.  معنی نام کَرَج
   ۱۶.  معنی نام الههٔ آبهای اوستا (اَرِدوی سورَ اَناهیتَ)
   ۱۷.  داستان هوشع تورات (یوشع) را از اسطورهٔ ایرانی هوشنگ (هوشه) اخذ کرده اند
   ۱۸.  مطابقت هارون تورات و قرآن با حائوران (حورون) خدای سامی غربی
   ۱۹.  اتیمولوژی پارس
   ۲۰.  قم مرکز تجمع مغان و مسمغان کهن
   ۲۱.  مطابقت چاه جمکران با کانسویه (کیانسیه) در اوستا (Jamkaran’s well is Kansoya in Avesta)
   ۲۲.  اتیمولوژی هاون
   ۲۳.  اتیمولوژی دختر و پسر
   ۲۴.  فلسفهٔ ایرانشهری دکتر جواد طباطبایی چیست و آیا تفکر ایرانشهری یک تفکر پان است؟
   ۲۵.  معنی طاق بُستان (تاق وُسان)
   ۲۶.  معنی نام اقوام کیمری ریفات و توگرمه در تورات
   ۲۷.  اتیمولوژی آفرین
   ۲۸.  Are Heimdall and Svantovit and Targitai identical?
   ۲۹.  معنی باد ویتِر
   ۳۰.  در مورد ریشهٔ واژهٔ خیابان
   ۳۱.  اتیمولوژی ستیغ
   ۳۲.  اتیمولوژی آخشام آذری (هنگام غروب)
   ۳۳.  اتیمولوژی اختر
   ۳۴.  شمال و جنوب در زبانهای هندوایرانی و سامی
   ۳۵.  در مورد نام و نشان آکاتزیرها
   ۳۶.  مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها
   ۳۷.  محل ناحیهٔ ساپاردای باستانی
   ۳۸.  محل دژ ماننایی آرسیانشی
   ۳۹.  معنی نام روستای بارزیل مشکین شهر
   ۴۰.  مَسی نام باستانی گوجه قلعه (فناسپه)
   ۴۱.  محل دهکده های باستانی لالاگا و بارا در زاموا
   ۴۲.  آیا منظور از منصور حلاج خود المقتدر بالله نیست؟
   ۴۳.  Vad betyder namnet Same?
   ۴۴.  واژه های نکته و نقطه معرّب می نمایند
   ۴۵.  اتیمولوژی خیابان
   ۴۶.  عُقاب واژه ای معرّب است
   ۴۷.  Asgård och Idavallen
   ۴۸.  Etymology of the name Budapest
   ۴۹.  اتیمولوژی نام بوداپست
   ۵۰.  اتیمولوژی تهران و تبریز
   ۵۱.  محل دژهای باستانی کیت پات و بیت ماتی و امّارو
   ۵۲.  مزار منسوب به معصومهٔ قم متعلق به عاصم بن کوشید به نظر می رسد
   ۵۳.  مطابقت نیکّور مرکز پارسوا با ننور
   ۵۴.  تپه حسنلو همان ایزیرتو پایتخت ماننا بوده است
   ۵۵.  نام اُشنویه بر گرفته از چشمهٔ آبگرم آن است
   ۵۶.  مطابقت هیپار دیپ ها با ساگارتیان مادی (نیاکان گورانها)
   ۵۷.  مطابقت آلّابریا و سینی هینو با سردشت و پیرانشهر (خانا، خانه)
   ۵۸.  معنی نام بوسنی
   ۵۹.  مطابقت نامهای پاپهی، کورتی و کیمری با کُرد
   ۶۰.  معنی نام درخت گَز
   ۶۱.  معنی تور و سئیریمه و داهی
   ۶۲.  معنی نام قبایل منسوب به سلم و تور و ایرج
   ۶۳.  اتیمولوژی آسمان
   ۶۴.  شباهت پرچم آشوریان به پرچم هخامنشیان
   ۶۵.  احتمال ریشهٔ تمام ایرانی خداحافظ
   ۶۶.  معنی نام جشن سده
   ۶۷.  معنی بَج و بَخ و نَج
   ۶۸.  مطابقت همای و سیمرغ با آنزو
   ۶۹.  اتیمولوژی اورنگ و اریکه و منبر
   ۷۰.  اتیمولوژی کُلاف (کُلاه) و کَلاف و کَلاوهٔ اذری (جای انباشتن علوفه)َ
   ۷۱.  اتیمولوژی تاج و تیاره و کیدار[یس]
   ۷۲.  مأخذ واژهٔ «را»
   ۷۳.  معنی محتمل هون، خزر، قزاق، اوغوز، اویغور و ارانی
   ۷۴.  معنی نام کیدار و برخی از کیداریها
   ۷۵.  معنی نام پشّه ای
   ۷۶.  معنی نام پشتونها و نامهای کهن ایشان
   ۷۷.  اتیمولوژی واژهٔ horse
   ۷۸.  اتیمولوژی پستان
   ۷۹.  معنی دروانشاه
   ۸۰.  مفهومی که هندوایرانیان برای الکسندر (اسکندر) قائل شده اند
   ۸۱.  مطابقت دزمار با ورزقان
   ۸۲.  دارمرزین (محدودهٔ خصوصی)
   ۸۳.  Svear betyder egentligen edsvuren
   ۸۴.  شهر بلید مرکز ورنگ (وارنگ، سوئد) همان بیرکه به نظر می رسد
   ۸۵.  اتیمولوژی محتمل واژهٔ پهلوی گَجستک (گُجستک)
   ۸۶.  مطابقت زروان با آنو و آنزو
   ۸۷.  تاریخ تولد زرتشت سپیتمان
   ۸۸.  هفت هلکهٔ (فلکهٔ) سارویه
   ۸۹.  معنی فشافویه (فشابوریه)
   ۹۰.  Etymology of Marduk
   ۹۱.  تثلیث خدایان هندوایرانی منشأ بابلی دارند
   ۹۲.  Nordbefolkningen, asio (viso), varank och bora i Abu Rayhan Birunis rapport
   ۹۳.  اتیمولوژی دلیر
   ۹۴.  مطابقت اوکسیان (هوَ-وَخشیان) با بختیاری ها
   ۹۵.  مردمان شمالی آسیو (ویسو)، ورانک و بوره در خبر ابن فضلان
   ۹۶.  معانی محتمل ولتوار (یلتوار/بلتوار)
   ۹۷.  معنی محتمل ارتته
   ۹۸.  اتیمولوژی واژه های بوگاتیر و بهادر
   ۹۹.  مشابهت اسطورهٔ دلی دُمرُل کتاب ده ده قورقود قفقازیها با دوبرینیای روسها
   ۱۰۰.  مطابقت شهر ایلتیرگزی با ارگوازی
   ۱۰۱.  برخی اشتراکات در روایات مربوط به بودا و زرتشت
   ۱۰۲.  معنی نام بتهای صلصال و شمامه
   ۱۰۳.  معانی پامیر (بام دنیا) و بامیان
   ۱۰۴.  معنی محتمل نام زاولستان (زابلستان)
   ۱۰۵.  ریشهٔ کلمات معرّب سبک و سِکّه
   ۱۰۶.  واژه های قُلّه و قلعهٔ عربی معرّب از زبانهای هندواروپایی به نظر می رسند
   ۱۰۷.  مطابقت برزوی اساطیری با آریوبرزن تاریخی
   ۱۰۸.  معانی غور و غرجستان
   ۱۰۹.  معانی نامهای کهن یزد
   ۱۱۰.  مطابقت کوه اوستایی سائیریونت با شیرکوه
   ۱۱۱.  معانی نامهای بلخ و مزار شریف
   ۱۱۲.  ضحاک از افسانه های باستانی تا واقعیت زمان ما
   ۱۱۳.  مطابقت آدریاسپ (زریاسپ) با مزار شریف
   ۱۱۴.  مطابقت هپتالان با گروههای شرقی آلان
   ۱۱۵.  معنی مار غاشیه
   ۱۱۶.  معانی محتمل تات
   ۱۱۷.  معانی نامهای بلخ
   ۱۱۸.  معنی محتمل آنکارا
   ۱۱۹.  معنی نام قونیه (ایکونیهٔ باستانی)
   ۱۲۰.  اتیمولوژی چنته و تنچه
   ۱۲۱.  افغان به معنی مردم کناری
   ۱۲۲.  معنی نام مَرداس
   ۱۲۳.  اتیمولوژی چاریکار (چاریکاران)
   ۱۲۴.  مطابقت یاسوج با سیماش باستانی
   ۱۲۵.  معنی اهواز و خوزستان
   ۱۲۶.  ضحاک از افسانه های باستان تا واقعیت زمان ما
   ۱۲۷.  Czechs are chauci (Chauken)
   ۱۲۸.  معانی محتمل نام روستاهای چیکان و چیلان شهرستان مراغه
   ۱۲۹.  معنی نامهای کوه سهند
   ۱۳۰.  منشأ واژهٔ تاجیک
   ۱۳۱.  مطابقت کاسپاتیریان و پاکتیکها با کافرها و کلاشها
   ۱۳۲.  معنی شُغنان
   ۱۳۳.  معنی کیدارَ و خُتلان و چغان
   ۱۳۴.  موقعیت ایالت بیت کاری
   ۱۳۵.  ریشهٔ ایرانی واژهٔ خلیج
   ۱۳۶.  پادشاهان کیانی و نوذری اوستا
   ۱۳۷.  ریشهٔ واژهٔ معرّب طوفان
   ۱۳۸.  اتیمولوژی خیون و خلج
   ۱۳۹.  ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژهٔ قالی
   ۱۴۰.  معنی لفظی سپِهر و سپر
   ۱۴۱.  اتیمولوژی ویراستن (پیراستن)
   ۱۴۲.  معنی نام گروی زره (ویروی زره)
   ۱۴۳.  معنی نخیر و سداب
   ۱۴۴.  اتیمولوژی باستان و داستان
   ۱۴۵.  اتیمولوژی خاموش (خامُش) و فراموش (فرامُش)
   ۱۴۶.  معنی لفظی بوستان
   ۱۴۷.  معنی نام میشان (خاراسن، خاراکس)
   ۱۴۸.  اتیمولوژی نمک
   ۱۴۹.  اتیمولوژی واژهٔ قهرمان
   ۱۵۰.  اتیمولوژی کاروان و کالا و ساربان

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(15) next >

2 Comments
  1. Apryl Ratelle says

    I truly like the idea. I have been previously researching a variety of implies

  2. Lino Skeffington says

    Excellent comprehensive reason

Leave A Reply

Your email address will not be published.