اسطوره ها و افسانه ها

گزیده ای از اساطیر و افسانه های ملل مختلف دنياي باستان

آرشیو

BLOG SITEMAP:
Posts (464)  
   1.  معانی متفاوت نامهای به ظاهر مشابه پَهلوان و پَهلوی و پَهله
   2.  معنی نامهای اُردک
   3.  معنی گوپانای آذری
   4.  اتیمولوژی واژه های گاومیش و پسته
   5.  اتیمولوژی نامهای جغد
   6.  اتیمولوژی گَزر و هویج
   7.  مطابقت فرش نوتر کتاب پهلوی بندهش با کوروش و فرائورت
   8.  ریشۀ کلمات میوه و مو در سنسکریت
   9.  ریشۀ کلمۀ مویه (گریه و زاری)
   10.  اتیمولوژی کلمۀ داماد
   11.  معنی نام غیاث آبادهای ایران
   12.  معانی نامهای کلیله و دمنه
   13.  تصویر ایزد خورشید آریامن بر روی سکه عهد ساسانی
   14.  معنی محتمل سالموکسیس
   15.  German and Alleman mean the assembly people (Bibeln-Quran Ada)
   16.  واژۀ اَل (آل، مافوق، برتر) اصل هندوارپایی واژۀ آریا به نظر می رسد
   17.  مطابقت گیلزان باستانی با ناحیۀ سلماس
   18.  سنگ‌نوشته کله‌شین
   19.  معنی عنوان گَذَوَرَ متعلق به کرساسپَ (گرشاسب)
   20.  مطابقت کوه اسپروز با زاگروس و البرز
   21.  بررسی مقدماتی نام و نشانهای قبایل دهگانه بزرگ حکومتی دولت گوک ترکان بعد از تجزیه حکومت ایشان
   22.  معنی محتمل نام ایل بهارلو
   23.  معنی نام مازندران
   24.  معنی نام کیمری
   25.  معنی کیومرث در سنسکریت
   26.  واژۀ پرچم فارسی تلخیص واژۀ پرَ-چَرمَ باستانی است
   27.  فارسی بودن واژۀ زنبور
   28.  معنی محتمل نامهای قفقازی لک و لاز
   29.  مطابقت نام کوتیان (مادهای بودین) با لک ها
   30.  معنی نامهای پادشاه معروف آدیابن، سنتروک و ایزَتیس
   31.  مطابقت نامهای سیساک، سکاسنه، سیونیک
   32.  معنی چالوس و ناتِل
   33.  تفسیر اصطلاح دار آمل شاهنامه (از زبان زال-سام)
   34.  معانی نام خوارزم
   35.  معنی نامهای ایزد ارمنی پرودئیاد ساندرامت و الهه های ارمنی استغیک و نانا
   36.  معنی نامهای دموک،اسپروگ و ماریندک
   37.  مطابقت نام ایزد کتابت ارمنی تیر با عناوین نبو و بودا و زرتشت
   38.  پرستشگاه بودا و مادرش مایا در ارمنستان
   39.  مطابقت ایزد ارمنی بارشامین با ایزد فینیقی- آشوری مار- اشمون
   40.  معنی نام کوه آرارات و ایزد جنگ خالدی در زبانهای کهن هندوایرانی
   41.  ترجمه بخش هایی از متن کتیبۀ رازلیق سراب
   42.  ترجمۀ متن کتیبۀ اورارتویی جوان قلعۀ عجب شیر
   43.  مطابقت بیت کاپسی با ملایر
   44.  هر چهار نام دریای مازندران یعنی کاسپی، هیرکانی، مازندران و خزر نامهای ایرانی هستند
   45.  نام نواحی قم و کاشان در کتیبه های آشوری
   46.  معنی نام سمرقند
   47.  مشتبه شدن نام شهر دُوان (نینوا ، دژ بهمن) با نام شهرهای آمُل و اردبیل
   48.  نام شهر آمُل در یک کتیبۀ آشوری
   49.  مطابقت نام سمیرامیس، آمیتیدا (آمیتیس)، سنگهواک، دوغدو و دالی زرین گیس (مادر امیران گرجیها)
   50.  نامهای قدیمی نهاوند
   51.  بُته جِغّه نشان ایزد آتش
   52.  معنی نام آثویه (آتبین، آبتین)
   53.  ریشۀ اصطلاح فارسی زُل زدن
   54.  مأخذ نامهای زال شاهنامه و ثریتۀ اوستا
   55.  مطابقت جمشید با هوواوای اساطیر بابلی
   56.  مطابقت سیرجان با پورتوسپانۀ نقشه های بطلمیوسی
   57.  مطابقت برادران فریدون، کتایون و برمایون با کوروش، ویشتاسپ (تیگران) و سپنتداته (گائوماته، سپیتاک)
   58.  تجسم اَشه (اَرت)، الهۀ بخت و تقدیر و سهم عهد ساسانی
   59.  گچبری با نقوش انسانی از سیمره در کنار دره شهر-ایلام (از اسفندیاری امید)
   60.  وجه اشتراک خاندان پهلوها با خاندان پهلوانی رستم سیستان
   61.  مطابقت بحرین با نیتوکی و دیلمون
   62.  معنی نام کرمان
   63.  معانی محتمل چند نام دشوار در شاهنامه
   64.  معنی نام کرمان
   65.  سندی بر تعلق قومی هپتالان به اقوام مارپرست آلان
   66.  ترکیب واژۀ اوستایی هُنر
   67.  مأخذ واژۀ سپهر
   68.  مطابقت نامهای هوگوَ و جاماسب اوستا با پاسارگادیان و گئوبروه
   69.  معنی واژۀ اُستاد
   70.  مطابقت نام شاهنامه ای بَرته از نژاد توابه با فرائورت فرزند خشثریتی
   71.  معنی نامهای مهتر رستم، الوای شاهنامه و زرعلی شاهنامه گورانی
   72.  احتمال ایرانی بودن نام بُلبُل
   73.  مطابقت نوذر روایات ملی با چیش پیش
   74.  معنی نام اَوِستا در زبان لاتین
   75.  ریشه های سنسکریتی و اوستایی واژه درفش
   76.  مطابقت معنی نام رخش رستم با نامهای اسب ایندره و بُراق پیامبر اسلام
   77.  ریشۀ واژۀ آهنگ
   78.  ریشۀ واژه های کالا و کاروان
   79.  معنی نام افشین
   80.  ریشۀ واژۀ دَلقک
   81.  معنی نام قوم آرام
   82.  ارتباط واژۀ کینگ با کِی، کَوی هندوایرانی
   83.  مطابقت شهر کیِف با سزاریای نقشه های بطلمیوسی
   84.  معنی نام کاوۀ آهنگر
   85.  رد پای آرشام و خشایارشای هخامنشی (نوذری) در روایات ملی ایران
   86.  معنی محتمل هپتَ پَت
   87.  ترادف نام های گوسان و آشیگ
   88.  معنی نام داهیا (تاهیا) که در منابع کهن چینی به عنوان نام بلخ آمده است
   89.  معنی محتمل اودرگ (ایدریغ)، سنجاب و سمور
   90.  معنی سنسکریتی نامهای چوآتراس و پاراچوآتراس
   91.  نظری بر نام و نشان یاران و منسوبین و معاند موعود شیعیان
   92.  در رابطه با مقالۀ تحقیقی مطابقت کیانیان و نوذریان با مادها و هخامنشیان
   93.  معنی ایرانی مُلا و آخوند
   94.  دخمه های قیزقاپان و کل داو (دکان داود) مربوط به کیاخسار (کیخسرو) و آستیاگ (اژدهاک) هستند
   95.  معانی جابلقا و جابلسا
   96.  دلایل لغوی مبنی بر این که دکان داود دخمه ای بوده که برای آستیاگ ساخته شده بوده است
   97.  مطابقت ناحیۀ نوتر کتاب پهلوی زادسپرم با اورارتو و وان
   98.  داستان نواده دختری افراسیاب (مادیای اسکیتی) به شمار رفتن کیخسرو (کیاخسار) از اسطورۀ کوروش (فریدون) و آستیاگ (آژدهاک) گرفته شده است
   99.  خسرو شهر زور شاهنامه فردوسی اشاره به کیاخسار (کیخسرو) است
   100.  مأخذ نام سمندر
   101.  Spain (Cassiteridia, Northwest of Iberia, Ourense province) means the land of metal (tin)
   102.  معنی کلمۀ عامیانۀ سلمانی
   103.  نامهای هفت حکیم آسمانی بابلی (آپوکالّوها)
   104.  مأخذ یونانی اسطورۀ لوط تورات
   105.  مطابقت نستورِ نِلوس و غول مخاصمش اِریوثالیون با داود و گُلیاث (جالوت)
   106.  مطابقت شولمان آشوری و سلیمان تورات با ایزد شولپائه (شولمائه) سومری
   107.  مطابقت عاد و ثمود قرآن با ژرمنها و تراکیائیها
   108.  مطابقت اسطورۀ سیاوش و سودابه با هیپولیت و فدره
   109.  نقش ایزد آتش، آذر و سمبلهای نیلوفر آبی و قوچ وی
   110.  مطابقت ایزد هومبان عیلامی با هومبابای بابلی و ایزد هوم هندوایرانی
   111.  مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی
   112.  مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی
   113.  معنی هندوایرانی نامهای آدم و حوا
   114.  تراژدی ازیریس
   115.  معنی کلمات حوری و پری
   116.  مطابقت کیوان (زحل) با ویونگهونت اوستا
   117.  ریشۀ واژه ی “آدینه” چیست؟
   118.  ریشۀ لاتینی و ایرانی نام شنبه
   119.  سه یادداشت جداگانه دربارۀ نام مخاصم اژی دهاک
   120.  شرح و بررسی نکاتی تاریخی و جغرافیایی در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران
   121.  کشورهای ساختۀ اهورامزدا در وندیداد
   122.  معرفی شانزده کشور آفریدۀ اهورامزدا در فرگرد اول وندیداد
   123.  مطابقت نام سئوکستان اوستا با کردستان
   124.  اشاره به قوم دارای توتم عقاب در تورات
   125.  مطابقت نام ایل کُردی مُکری با ستروخاتیان
   126.  شباهت عناوین زرتشت (زرتوشترا) و بودا (بودّها) به نبوِ بابلی
   127.  سابقۀ خدایگانی ضحاک ماردوش در سمت بین النهرین
   128.  معنی نامهای سیس (آرارات کوچک) و ماسیس (آرارات بزرگ)
   129.  ایزدان هومبان، این شوشیناک و الهه شازی (شالا) در اساطیر عیلامی
   130.  اسطوره مصری افرینش جهان
   131.  تصویر مکشوفه از گوتمه بودا/زرتشت سپیتمان (گائوماته بردیه، سپیتاک سپیتمان) در سمرقند
   132.  خانواده ۷۰ فرزندی گودرز کشوادگان (پادشاه کثیر اولاد) همان اشکانیان هستند
   133.  مطابقت خاندان آلاروس با خاندان دیاکوی مادی
   134.  یک زمانی در اسمان
   135.  دیانا و بچه ها (ارادیا)
   136.  تانا الهه ماه (ارادیا)
   137.  شعر اسمان(اداهای منظوم)
   138.  خانه ی باد (ارادیا )
   139.  پیشگوئیهای والا (اداهای منظوم)
   140.  دیانا مادر مقدس (ارادیا)
   141.  دیانا و اندیمون (ارادیا)
   142.  فرهنگ اساطیر و پهلوانان یونان باستان : آ
   143.  راز خدایی خدایان (بنوادا-۲۷)
   144.  تناسخ و اندیشه ی رهایی(بنوادا- ۲۶)
   145.  طبقات اجتماعی در هند باستان(بنوادا- ۲۵)
   146.  درآمدی بر اساطیر هند-چرخه ی بی انتها (بنوادا – ۲۴)
   147.  انسان قربانی خدایان (بنوادا – ۲۳)
   148.  جایگاه خاقان در اساطیر چین(بنوادا- ۲۲)
   149.  آفرینش و داوری نهایی در اساطیر چین (بنوادا-۲۱)
   150.  خدایان در چین باستان(بنوادا-۲۰)

Page 1 | 2 | 3 > Last(4) next >


2 دیدگاه در “آرشیو”

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*