پوزئیدون(نپتون)

او فرمانروای دریاها بود و برادر زئوس از نظر مرتبه و مقام پس از زئوس قرار داشت.یونانیهای ساکن هر دو سوی دریاچه اژه دریانورد بودند و خدای دریاها برای آنان از اهمّیت و ارج خاصی برخوردار بود.آمفیتریت(Amphitrite) نوه دختر “اوسه آن” (اقیانوس) خدای تیتانی همسر او بود.پوزئیدون در زیر دریا کاخی بزرگ و با شکوه داشت،ولی بیشتر در اولمپ می زیست.او گذشته از اینکه فرمانروای دریا بود،نخستین اسب را هم به انسان داد،و به خاطر هر دو سخت مورد حرمت بود. او بر طوفان و هوای آرام فرمان می راند و آنها را در اختیار داشت.اما هرگاه سوار بر کالسکه زرّینش بر سطح دریا ها می راند ،غرّش امواج فرکش می کرد و سکوت بر قرار می شد،و از پی چرخهای گردان کالسکه اش آرامشی مطلق فضا را در بر می گرفت.

همه او را “زمین لرزه” می نامیدند و او را همیشه در حال حمل نیزه سه شاخه اش می دیدند که سه سر نیزه داشت و با آن به هر چیزی که مورد نظرش بود می زد و آن را از جا تکان می داد و در هم می شکست.

او هم با ورزاها در ارتباط بود و هم با اسبان،امّا ورزا را بسیاری از خدایان دیگر نیز دوست می داشتند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.