دنیای زیرین

سرزمین یا قلمرو مردگان را یکی از دوازده اولمپ نشین اداره می کرد به نام هادس یا پلوتو و ملکه اش پرسفونه.دنیای زیرین را اغلب به نام همین خدا یا فرمانروا هادس هم می نامند.به روایت ایلیاد هادس در جای مرموز و ناشناخته زیرزمین قرار دارد.اما در داستان اودیسه چنین آمده است که راه رسیدن به آن سرزمین از لبه دنیا در امتداد رود اوسه آن یا اقیانوس می گذرد.شاعران اعصار بعد گفته اند که راه های ورودی بسیاری دارد و همه از میان غارها و از کنار ساحل دریاچه های ژرف می گذرند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.