سیلن(سیلنیوس)

سیلن را زمانی پسر پان دانسته اند و زمانی برادر وی و یکی از پسران هرمس.او مرد سالخورده فربه و خوشگذرانی بود که اغلب سوار بر الاغ دیده میشد، زیرا از فرط مستی نمی توانست راه برود.او در زمان همنشینی با پان، خدای تاکستان جوان بود و به او وبه او چیز می آموخت ولی بعد ها،هر چند که همیشه مست بود به یکی از پیروان مومن و با وفای او بدل شد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.