ائولوس

ائولوس، شهریار بادها نیز روی زمین می زیست و جزیه ائولی یا ائولیا منزلگاه وی بود.در حقیقت او فقط نایب اسلطنه بادها از طرف خدایان بود.چهار باد اصلی زیردست او عبارت بودند از: بور آس یعنی باد شمالی که در لاتین به آن آکیلو می گویند؛زفیر یا باد غرب که نام دوم آن به لاتین فاوونیوس بود؛نوتوس یا باد جنوب که در زبان لاتین اوستر نام گرفته است؛و سرانجام اوروس یا باد شرق است که در زبان یونانی و لاتین نیز به همین نام خوانده میشود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.