سیرن ها

سیرن ها در جزیره ای در دریا می زیستند.صدایشان افسون کننده بود و هر گاه که آواز میخواندند ملوانان و دریانوردان گمراه میشدند و در دریا از بین میرفتند. معلوم نیست که چه شکل وسیمایی داشته اند زیرا هر کس که آنها را میدید زنده بر نمی گشت.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.