آرشیو

BLOG SITEMAP:
Posts (946)  
   ۱.  معنی عنوان وارباک پادشاهان ماد
   ۲.  نقش مار بر مُهر پادشاه میتانی شائوش تَتر
   ۳.  معنی محتمل نام زوج قوم سوبارتو و سو
   ۴.  مطابقت نام سرزمین پارادان با سرزمین پشتوها
   ۵.  آیا نور عالَم از انفجار مادۀ تاریک عاید نشده است؟
   ۶.  مطابقت سردشت و ویرانه تپهٔ ربط با بوشتو و بیت باروآتای باستانی
   ۷.  مطابقت خومبان با خومبابای اساطیری (هوم بابا)
   ۸.  معنی نام هرمامیثره
   ۹.  معنی نامهای بیلقان و اردبیل
   ۱۰.  معنی نامهای آمُل و ساری
   ۱۱.  معنی گور در نام بهرام گور
   ۱۲.  مطابقت سرزمین اساطیری هورقلیا با محل ستونهای هِراکلس (هِرکول)
   ۱۳.  اتیمولوژی پرستار و پرستش
   ۱۴.  مطابقت دروازه تنائیس و وَریاکو با قزوین و تپه بروانان میانه
   ۱۵.  اتیمولوژی کوسه ماهی
   ۱۶.  اتیمولوژی بام (دام)
   ۱۷.  معنی نامهای قدیمی تُنکابن (محل واقع در پای دژ تُنکا)
   ۱۸.  مطابقت نامهای آزر (پدر ابراهیم) و فرانک (مادر فریدون)
   ۱۹.  معنی لاماسو و کوریبو و شدو
   ۲۰.  معنی زابلستان و نیمروز و هرَخوائیتی و سیستان
   ۲۱.  معانی محتمل پارس
   ۲۲.  معنی محتمل نام مکران (یعنی محل مکها، هرمزگان و بلوچستان)
   ۲۳.  ریشۀ مشترک اندازه و هندسه
   ۲۴.  معنی جرودنگهو و وهجرگا در اوستا و کتب پهلوی
   ۲۵.  معنی نام الیگودرز
   ۲۶.  اتیمولوژی اندیشه
   ۲۷.  مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها
   ۲۸.  معنی اَجّی بِتَر
   ۲۹.  احتمال ایرانی بودن واژهٔ اذان
   ۳۰.  معنی مزگت
   ۳۱.  معنی نام ایشکوز و سکای تورانیان (اسکیتان) و داهه ها (سئوروماتها، مار پرستان) و مطابقت آنها با نیاکان کروواتها و صربها
   ۳۲.  ریشۀ سامی و هند و ایرانی کلمۀ عشق و عاشیق
   ۳۳.  معنی اوزان (وَسان، گوسان) و عاشیق (ایشیک) و بخشی (وَخشی)
   ۳۴.  ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژهٔ خلیج
   ۳۵.  معنی کاوی و کرپن و اوسیج
   ۳۶.  جایگاه موسیقی در عهد ماد و هخامنشی
   ۳۷.  مطابقت پاپای خدای آسمان اس‍کیتان هم با اورانوس (آسمان) و هم با کرونوس (زمان، زروان)
   ۳۸.  معنی زغن (اوز-غن) و غلیواج (گری-وز) و پند
   ۳۹.  ریشهٔ واژهٔ عشق
   ۴۰.  معنی نامهای ایشکوز و سکا و آلان تورانیان (اسکیتان)
   ۴۱.  معنی داسنی و اِزیتی (یزیدی)
   ۴۲.  اتیمولوژی سریکا و حریر
   ۴۳.  اتیمولوژی واژهٔ کلوخ
   ۴۴.  ریشهٔ واژهٔ چراغ
   ۴۵.  معنی غور-باغه (غَو-واکه، غوک)، تُس-باغه (لاک‌پشت) و چرچان-باغه (خرچنگ) در آذری
   ۴۶.  نام هندی ایندیا و نام یونانی آسیا مترادف بوده اند
   ۴۷.  معنی نام دریای کانسوی (کیانسی)
   ۴۸.  معنی محتمل منصورآبادها و خیرآبادهای ایران
   ۴۹.  محل شهرهای قدیمی مسرقان و طرازک و ماهی روبان و ترب خوزستان
   ۵۰.  نامهای ایرانی شهر اهواز و خرمشهر و آبادان و هندیجان و سوسنگرد و بصره و عماره در نقشه های بطلمیوسی
   ۵۱.  اتیمولوژی سوزن
   ۵۲.  اتیمولوژی آستانه (آئی-ستانه، قسمت ورودی اقامتگاه)
   ۵۳.  مطابقت گئوش اوروَن اوستا با گاو نشسته و جام به دست عیلامی
   ۵۴.  معنی نامهای کهن رودسر
   ۵۵.  معنی نام کُرد
   ۵۶.  اتیمولوژی نام کَبک
   ۵۷.  اتیمولوژی محتمل واژه های بُقچه، بُغراو (فریاد بلند) بُغز و بُغرنج
   ۵۸.  نام لُرستان (سین گیان نقشه های بطلمیوسی، محل گیاه) می تواند از اوروهٔ اوستایی به معنی محل چراگاهی گرفته شده باشد
   ۵۹.  اتیمولوژی هویدا و پیدا
   ۶۰.  ریشهٔ نام و اسطورهٔ گیاه اساطیری گئوکرن
   ۶۱.  مطابقت کوههای باستانی کارنئول و زابو با کوه زاگروس و هزار
   ۶۲.  مطابقت کیلامباتی (کیلان) با کبودراهنگ
   ۶۳.  تحقیقی در جغرافیای باستانی نواحی ماد
   ۶۴.  معنی گوگ و ماگوگ و یأجوج و مأجوج
   ۶۵.  معنی دهخوارگان (آذرشهر)
   ۶۶.  اتیمولوژی واژهٔ تفاله
   ۶۷.  معنی نام اَراک
   ۶۸.  ریشه های ایرانی محتمل واژهٔ معرّب عمو
   ۶۹.  اتیمولوژی محتمل تخت و تخته و خط
   ۷۰.  مطابقت نام شول-شبانکاره با پاسارگادیان
   ۷۱.  اتیمولوژی آژیر
   ۷۲.  اتیمولوژی محتمل ارتشتار و سپاه و کِرِساسپَ
   ۷۳.  معنی نام شهر داراب
   ۷۴.  سابقهٔ کاربرد واژهٔ ریشی در ایران
   ۷۵.  معنی محتمل دال و دالمن و دالبوزه (پرستو) و بوزینه و کپی
   ۷۶.  نام تُرک از زبان ایرانیان آسیای میانه بر هون‌ها (آشینا ها، گوک بوری ها) اطلاق شده است
   ۷۷.  معانی نام کُرد
   ۷۸.  سبب منحوس به شمار آمدن روز چهار شنبه
   ۷۹.  نامهای باستانی مناطقی در غرب ایران
   ۸۰.  نوروز در عیلام باستان و خوزستان حالیه
   ۸۱.  مطابقت فستیوال مادر اعظم عیلام با مهرگان بزرگ
   ۸۲.  اتیمولوژی آزاد و نژاد و افسانه و کَرَفس
   ۸۳.  معنی بَرِسمَن (برسم) و بَرسَنوم (بَرشَنوم) و برساد و سُدره
   ۸۴.  مطابقت تاماسپ حکیم اسطورهٔ کُردی شاماران با یوشت فریان اوستا
   ۸۵.  مطابقت نام سوران با کُرمانج
   ۸۶.  زروانیسم از ترکیب فرهنگ ایرانی و بابلی و یونانی عاید شده است
   ۸۷.  ریشهٔ ایرانی واژهٔ تاریخ
   ۸۸.  ریشهٔ واژهٔ خلبان (نگهبان به پیش راندن) و خلیج
   ۸۹.  زبان اوتی (ارانی) به غیر از زبان لزگی اودی بوده است
   ۹۰.  مطابقت آریاورته و آریاویج با خوارزم
   ۹۱.  معنی محتمل سیبویه
   ۹۲.  نقد هذیانی تحت عنوان فراموش شدن مادها و هخامنشیان از حافظۀ عمومی ایرانیان
   ۹۳.  اتیمولوژی لاتینی و ایرانی نام والنتَین (والنتاین)
   ۹۴.  اتیمولوژی واژهٔ اَفدَر (اَودَر) به معنی عمو
   ۹۵.  معنی نام کادوسیان
   ۹۶.  معنی لفظی نامهای بالاسگان (داغستان) و پردان (بلوچستان)
   ۹۷.  معنی کوشان و تخار و یوئه چی
   ۹۸.  مطابقت الهه سپندارمذ با اینانا/ایشتار (الههٔ آسمانی مقدس عشق) و ارتباط آن با والنتاین
   ۹۹.  معنی نامهای ویشتاسپ و پوروشسپ
   ۱۰۰.  مطابقت قصبهٔ اَلاک باستانی (محل پناهگاهی) با قصبهٔ هراک (هرق، محل دژ نگهبانی) در کنار روستای چیکان
   ۱۰۱.  اتیمولوژی محتمل واژهٔ سلحشور
   ۱۰۲.  اتیمولوژی بهانه
   ۱۰۳.  اتیمولوژی پائیز و بهار
   ۱۰۴.  اتیمولوژی واژۀ معرّب قهرمان
   ۱۰۵.  اتیمولوژی واژۀ خیابان
   ۱۰۶.  معنی نام جاکارتا در روایت دریانوردان ایرانی کهن
   ۱۰۷.  معنی محتمل نام روستای چم (در شهرستان تفت استان یزد) و جماران و جمکران
   ۱۰۸.  اتیمولوژی واژۀ دروغ (دروج)
   ۱۰۹.  معنی نام محلهٔ میار میار تبریز
   ۱۱۰.  اتیمولوژی نماز (نَمَچ)
   ۱۱۱.  چرا دژها و پل های تاقدار باستانی به دختر نامگذاری شده اند؟
   ۱۱۲.  واژهٔ دوا معرّب از فارسی به نظر می رسد
   ۱۱۳.  معنی سیراف
   ۱۱۴.  معنی نام قصبۀ کَزاز و عسلویه
   ۱۱۵.  معنی نام غزنین
   ۱۱۶.  حماسۀ برزونامه انعکاس جنگاوری وَهبرز از فراتراکا ها (والی های پارس) به نظر می رسد
   ۱۱۷.  تصویر هایک؟
   ۱۱۸.  معنی و جایگاه رای در فرهنگ ایران کهن
   ۱۱۹.  اهل رای و امام آن:
   ۱۲۰.  واژۀ رای فارسی (داوری) با واژۀ رأی عربی (دیدن) مشتبه شده است
   ۱۲۱.  ریشهٔ اوستایی واژه های آیشه (جاسوس) و هیز
   ۱۲۲.  اتیمولوژی اَژدر
   ۱۲۳.  اتیمولوژی قندوز
   ۱۲۴.  معنی نام دریاچه اوان الموت
   ۱۲۵.  معنی نام غار منظر خانۀ الموت قزوین
   ۱۲۶.  اتیمولوژی محتمل اکنون و هنگام و هنوز
   ۱۲۷.  نامهای باستانی اوستایی سرزمین های شمال غرب فلات ایران
   ۱۲۸.  اتیمولوژی مَلاقه و قاشق
   ۱۲۹.  اتیمولوژی واژۀ هنگفت
   ۱۳۰.  اتیمولوژی واژۀ هنگفت
   ۱۳۱.  اتیمولوژی واژهٔ بدونِ
   ۱۳۲.  معنی محتمل اصطلاح دَری وری
   ۱۳۳.  رستم مقابل افراسیاب تورانی در اصل همان گستهم نوذری (آریارمنه هخامنشی، نیای خاندان داریوش) است
   ۱۳۴.  مطابقت سارا (سِراه) دختر آشِر تورات با آموخا (ارنواز، ارنواچ اوستا) دختر آستیاگ (ضّحاک)
   ۱۳۵.  ریشهٔ واژهٔ اَورنگ (تخت پادشاهی)
   ۱۳۶.  مطابقت عزازیل (اِل نیرومند) با اِل (الله باستانی)
   ۱۳۷.  ریشهٔ واژهٔ سِفته (سُفته)
   ۱۳۸.  ریشهٔ واژه های تَبَر و تَبَرزد
   ۱۳۹.  اتیمولوژی واژهٔ شلوار (سَروار، سروال)
   ۱۴۰.  اتیمولوژی تَنبَل و تَنبُل
   ۱۴۱.  ریشۀ هندوایرانی واژۀ گَزر و هویج
   ۱۴۲.  اتیمولوژی واژۀ ژولیده
   ۱۴۳.  اتیمولوژی پرهیز (پَهرِچ پهلوی)
   ۱۴۴.  ریشهٔ محتمل واژه های پشیمان و پوزش
   ۱۴۵.  ریشهٔ واژه های عامیانهٔ “یَلّلی تَلّلی” (بیکاری و تنبلی)
   ۱۴۶.  جشن میلاد مسیح تحت عنوان باز زاییده شدن خورشید در اساس خاستگاه مصر و ایرانی داشته است
   ۱۴۷.  معانی محتمل نام روستای پلکانی سر آقا سید و روستای دره ای کاشتر
   ۱۴۸.  مطابقت نام زروان اردشیر با قصبهٔ دارک
   ۱۴۹.  ارتباط لفظی نامهای آریا و آریامن و سکا و میثره
   ۱۵۰.  اتیمولوژی محتمل برید، قهرمان و یَل

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(7) next >

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

2
دیدگاه بگذارید

avatar
2 گفتگوی این کامنت
0 پاسخ های مبحث
0 فالوئرز
 
بیشترین پاسخ
داغ‌ترین کامنت
2 نویسنده کامنت ها
Lino SkeffingtonApryl Ratelle آخرین کامنت ها
  عضویت  
اشتراک برای
Apryl Ratelle
مهمان

I truly like the idea. I have been previously researching a variety of implies

Lino Skeffington
مهمان

Excellent comprehensive reason