آرشیو

BLOG SITEMAP:
Posts (945)  
   ۱.  نقش مار بر مُهر پادشاه میتانی شائوش تَتر
   ۲.  معنی محتمل نام زوج قوم سوبارتو و سو
   ۳.  مطابقت نام سرزمین پارادان با سرزمین پشتوها
   ۴.  آیا نور عالَم از انفجار مادۀ تاریک عاید نشده است؟
   ۵.  مطابقت سردشت و ویرانه تپهٔ ربط با بوشتو و بیت باروآتای باستانی
   ۶.  مطابقت خومبان با خومبابای اساطیری (هوم بابا)
   ۷.  معنی نام هرمامیثره
   ۸.  معنی نامهای بیلقان و اردبیل
   ۹.  معنی نامهای آمُل و ساری
   ۱۰.  معنی گور در نام بهرام گور
   ۱۱.  مطابقت سرزمین اساطیری هورقلیا با محل ستونهای هِراکلس (هِرکول)
   ۱۲.  اتیمولوژی پرستار و پرستش
   ۱۳.  مطابقت دروازه تنائیس و وَریاکو با قزوین و تپه بروانان میانه
   ۱۴.  اتیمولوژی کوسه ماهی
   ۱۵.  اتیمولوژی بام (دام)
   ۱۶.  معنی نامهای قدیمی تُنکابن (محل واقع در پای دژ تُنکا)
   ۱۷.  مطابقت نامهای آزر (پدر ابراهیم) و فرانک (مادر فریدون)
   ۱۸.  معنی لاماسو و کوریبو و شدو
   ۱۹.  معنی زابلستان و نیمروز و هرَخوائیتی و سیستان
   ۲۰.  معانی محتمل پارس
   ۲۱.  معنی محتمل نام مکران (یعنی محل مکها، هرمزگان و بلوچستان)
   ۲۲.  ریشۀ مشترک اندازه و هندسه
   ۲۳.  معنی جرودنگهو و وهجرگا در اوستا و کتب پهلوی
   ۲۴.  معنی نام الیگودرز
   ۲۵.  اتیمولوژی اندیشه
   ۲۶.  مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها
   ۲۷.  معنی اَجّی بِتَر
   ۲۸.  احتمال ایرانی بودن واژهٔ اذان
   ۲۹.  معنی مزگت
   ۳۰.  معنی نام ایشکوز و سکای تورانیان (اسکیتان) و داهه ها (سئوروماتها، مار پرستان) و مطابقت آنها با نیاکان کروواتها و صربها
   ۳۱.  ریشۀ سامی و هند و ایرانی کلمۀ عشق و عاشیق
   ۳۲.  معنی اوزان (وَسان، گوسان) و عاشیق (ایشیک) و بخشی (وَخشی)
   ۳۳.  ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژهٔ خلیج
   ۳۴.  معنی کاوی و کرپن و اوسیج
   ۳۵.  جایگاه موسیقی در عهد ماد و هخامنشی
   ۳۶.  مطابقت پاپای خدای آسمان اس‍کیتان هم با اورانوس (آسمان) و هم با کرونوس (زمان، زروان)
   ۳۷.  معنی زغن (اوز-غن) و غلیواج (گری-وز) و پند
   ۳۸.  ریشهٔ واژهٔ عشق
   ۳۹.  معنی نامهای ایشکوز و سکا و آلان تورانیان (اسکیتان)
   ۴۰.  معنی داسنی و اِزیتی (یزیدی)
   ۴۱.  اتیمولوژی سریکا و حریر
   ۴۲.  اتیمولوژی واژهٔ کلوخ
   ۴۳.  ریشهٔ واژهٔ چراغ
   ۴۴.  معنی غور-باغه (غَو-واکه، غوک)، تُس-باغه (لاک‌پشت) و چرچان-باغه (خرچنگ) در آذری
   ۴۵.  نام هندی ایندیا و نام یونانی آسیا مترادف بوده اند
   ۴۶.  معنی نام دریای کانسوی (کیانسی)
   ۴۷.  معنی محتمل منصورآبادها و خیرآبادهای ایران
   ۴۸.  محل شهرهای قدیمی مسرقان و طرازک و ماهی روبان و ترب خوزستان
   ۴۹.  نامهای ایرانی شهر اهواز و خرمشهر و آبادان و هندیجان و سوسنگرد و بصره و عماره در نقشه های بطلمیوسی
   ۵۰.  اتیمولوژی سوزن
   ۵۱.  اتیمولوژی آستانه (آئی-ستانه، قسمت ورودی اقامتگاه)
   ۵۲.  مطابقت گئوش اوروَن اوستا با گاو نشسته و جام به دست عیلامی
   ۵۳.  معنی نامهای کهن رودسر
   ۵۴.  معنی نام کُرد
   ۵۵.  اتیمولوژی نام کَبک
   ۵۶.  اتیمولوژی محتمل واژه های بُقچه، بُغراو (فریاد بلند) بُغز و بُغرنج
   ۵۷.  نام لُرستان (سین گیان نقشه های بطلمیوسی، محل گیاه) می تواند از اوروهٔ اوستایی به معنی محل چراگاهی گرفته شده باشد
   ۵۸.  اتیمولوژی هویدا و پیدا
   ۵۹.  ریشهٔ نام و اسطورهٔ گیاه اساطیری گئوکرن
   ۶۰.  مطابقت کوههای باستانی کارنئول و زابو با کوه زاگروس و هزار
   ۶۱.  مطابقت کیلامباتی (کیلان) با کبودراهنگ
   ۶۲.  تحقیقی در جغرافیای باستانی نواحی ماد
   ۶۳.  معنی گوگ و ماگوگ و یأجوج و مأجوج
   ۶۴.  معنی دهخوارگان (آذرشهر)
   ۶۵.  اتیمولوژی واژهٔ تفاله
   ۶۶.  معنی نام اَراک
   ۶۷.  ریشه های ایرانی محتمل واژهٔ معرّب عمو
   ۶۸.  اتیمولوژی محتمل تخت و تخته و خط
   ۶۹.  مطابقت نام شول-شبانکاره با پاسارگادیان
   ۷۰.  اتیمولوژی آژیر
   ۷۱.  اتیمولوژی محتمل ارتشتار و سپاه و کِرِساسپَ
   ۷۲.  معنی نام شهر داراب
   ۷۳.  سابقهٔ کاربرد واژهٔ ریشی در ایران
   ۷۴.  معنی محتمل دال و دالمن و دالبوزه (پرستو) و بوزینه و کپی
   ۷۵.  نام تُرک از زبان ایرانیان آسیای میانه بر هون‌ها (آشینا ها، گوک بوری ها) اطلاق شده است
   ۷۶.  معانی نام کُرد
   ۷۷.  سبب منحوس به شمار آمدن روز چهار شنبه
   ۷۸.  نامهای باستانی مناطقی در غرب ایران
   ۷۹.  نوروز در عیلام باستان و خوزستان حالیه
   ۸۰.  مطابقت فستیوال مادر اعظم عیلام با مهرگان بزرگ
   ۸۱.  اتیمولوژی آزاد و نژاد و افسانه و کَرَفس
   ۸۲.  معنی بَرِسمَن (برسم) و بَرسَنوم (بَرشَنوم) و برساد و سُدره
   ۸۳.  مطابقت تاماسپ حکیم اسطورهٔ کُردی شاماران با یوشت فریان اوستا
   ۸۴.  مطابقت نام سوران با کُرمانج
   ۸۵.  زروانیسم از ترکیب فرهنگ ایرانی و بابلی و یونانی عاید شده است
   ۸۶.  ریشهٔ ایرانی واژهٔ تاریخ
   ۸۷.  ریشهٔ واژهٔ خلبان (نگهبان به پیش راندن) و خلیج
   ۸۸.  زبان اوتی (ارانی) به غیر از زبان لزگی اودی بوده است
   ۸۹.  مطابقت آریاورته و آریاویج با خوارزم
   ۹۰.  معنی محتمل سیبویه
   ۹۱.  نقد هذیانی تحت عنوان فراموش شدن مادها و هخامنشیان از حافظۀ عمومی ایرانیان
   ۹۲.  اتیمولوژی لاتینی و ایرانی نام والنتَین (والنتاین)
   ۹۳.  اتیمولوژی واژهٔ اَفدَر (اَودَر) به معنی عمو
   ۹۴.  معنی نام کادوسیان
   ۹۵.  معنی لفظی نامهای بالاسگان (داغستان) و پردان (بلوچستان)
   ۹۶.  معنی کوشان و تخار و یوئه چی
   ۹۷.  مطابقت الهه سپندارمذ با اینانا/ایشتار (الههٔ آسمانی مقدس عشق) و ارتباط آن با والنتاین
   ۹۸.  معنی نامهای ویشتاسپ و پوروشسپ
   ۹۹.  مطابقت قصبهٔ اَلاک باستانی (محل پناهگاهی) با قصبهٔ هراک (هرق، محل دژ نگهبانی) در کنار روستای چیکان
   ۱۰۰.  اتیمولوژی محتمل واژهٔ سلحشور
   ۱۰۱.  اتیمولوژی بهانه
   ۱۰۲.  اتیمولوژی پائیز و بهار
   ۱۰۳.  اتیمولوژی واژۀ معرّب قهرمان
   ۱۰۴.  اتیمولوژی واژۀ خیابان
   ۱۰۵.  معنی نام جاکارتا در روایت دریانوردان ایرانی کهن
   ۱۰۶.  معنی محتمل نام روستای چم (در شهرستان تفت استان یزد) و جماران و جمکران
   ۱۰۷.  اتیمولوژی واژۀ دروغ (دروج)
   ۱۰۸.  معنی نام محلهٔ میار میار تبریز
   ۱۰۹.  اتیمولوژی نماز (نَمَچ)
   ۱۱۰.  چرا دژها و پل های تاقدار باستانی به دختر نامگذاری شده اند؟
   ۱۱۱.  واژهٔ دوا معرّب از فارسی به نظر می رسد
   ۱۱۲.  معنی سیراف
   ۱۱۳.  معنی نام قصبۀ کَزاز و عسلویه
   ۱۱۴.  معنی نام غزنین
   ۱۱۵.  حماسۀ برزونامه انعکاس جنگاوری وَهبرز از فراتراکا ها (والی های پارس) به نظر می رسد
   ۱۱۶.  تصویر هایک؟
   ۱۱۷.  معنی و جایگاه رای در فرهنگ ایران کهن
   ۱۱۸.  اهل رای و امام آن:
   ۱۱۹.  واژۀ رای فارسی (داوری) با واژۀ رأی عربی (دیدن) مشتبه شده است
   ۱۲۰.  ریشهٔ اوستایی واژه های آیشه (جاسوس) و هیز
   ۱۲۱.  اتیمولوژی اَژدر
   ۱۲۲.  اتیمولوژی قندوز
   ۱۲۳.  معنی نام دریاچه اوان الموت
   ۱۲۴.  معنی نام غار منظر خانۀ الموت قزوین
   ۱۲۵.  اتیمولوژی محتمل اکنون و هنگام و هنوز
   ۱۲۶.  نامهای باستانی اوستایی سرزمین های شمال غرب فلات ایران
   ۱۲۷.  اتیمولوژی مَلاقه و قاشق
   ۱۲۸.  اتیمولوژی واژۀ هنگفت
   ۱۲۹.  اتیمولوژی واژۀ هنگفت
   ۱۳۰.  اتیمولوژی واژهٔ بدونِ
   ۱۳۱.  معنی محتمل اصطلاح دَری وری
   ۱۳۲.  رستم مقابل افراسیاب تورانی در اصل همان گستهم نوذری (آریارمنه هخامنشی، نیای خاندان داریوش) است
   ۱۳۳.  مطابقت سارا (سِراه) دختر آشِر تورات با آموخا (ارنواز، ارنواچ اوستا) دختر آستیاگ (ضّحاک)
   ۱۳۴.  ریشهٔ واژهٔ اَورنگ (تخت پادشاهی)
   ۱۳۵.  مطابقت عزازیل (اِل نیرومند) با اِل (الله باستانی)
   ۱۳۶.  ریشهٔ واژهٔ سِفته (سُفته)
   ۱۳۷.  ریشهٔ واژه های تَبَر و تَبَرزد
   ۱۳۸.  اتیمولوژی واژهٔ شلوار (سَروار، سروال)
   ۱۳۹.  اتیمولوژی تَنبَل و تَنبُل
   ۱۴۰.  ریشۀ هندوایرانی واژۀ گَزر و هویج
   ۱۴۱.  اتیمولوژی واژۀ ژولیده
   ۱۴۲.  اتیمولوژی پرهیز (پَهرِچ پهلوی)
   ۱۴۳.  ریشهٔ محتمل واژه های پشیمان و پوزش
   ۱۴۴.  ریشهٔ واژه های عامیانهٔ “یَلّلی تَلّلی” (بیکاری و تنبلی)
   ۱۴۵.  جشن میلاد مسیح تحت عنوان باز زاییده شدن خورشید در اساس خاستگاه مصر و ایرانی داشته است
   ۱۴۶.  معانی محتمل نام روستای پلکانی سر آقا سید و روستای دره ای کاشتر
   ۱۴۷.  مطابقت نام زروان اردشیر با قصبهٔ دارک
   ۱۴۸.  ارتباط لفظی نامهای آریا و آریامن و سکا و میثره
   ۱۴۹.  اتیمولوژی محتمل برید، قهرمان و یَل
   ۱۵۰.  شب یلدا شب زاده شدن ایزد خورشید شکست ناپذیر

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(7) next >

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

2
دیدگاه بگذارید

avatar
2 گفتگوی این کامنت
0 پاسخ های مبحث
0 فالوئرز
 
بیشترین پاسخ
داغ‌ترین کامنت
2 نویسنده کامنت ها
Lino SkeffingtonApryl Ratelle آخرین کامنت ها
  عضویت  
اشتراک برای
Apryl Ratelle
مهمان

I truly like the idea. I have been previously researching a variety of implies

Lino Skeffington
مهمان

Excellent comprehensive reason