آرشیو

BLOG SITEMAP:
Posts (974)  
   ۱.  ریشۀ تاریخی و اساطیری محتمل سامانچی قیزی
   ۲.  مطابقت نامهای باستانی لیدوما و بسیتمه با فهلیان و باجگاه حالیه
   ۳.  اتیمولوژی محتمل اورنگ
   ۴.  معنی نام کاپیشا و کاسپاتیر
   ۵.  نام و نشان برخی شهرها و قصبات ماد کهن
   ۶.  محل دژهای ماننایی آرسیانشی، ارشتیانه، ایشتائو، اورمیاته، سوبی و آریدو
   ۷.  مکان دژهای کهن اوراش و سیبارو در گیزیل بوندا
   ۸.  بارناکا، پارتوکا (کنار چشمه) نامهای کهن کاشان (محل چشمه)
   ۹.  هومل به معنی هوم آرامش بخش
   ۱۰.  مطابقت شهرهای باستانی ماروش (محل کُشندگان) و کامپدانا (محل خانه های زیر زمینی) و کوندرو (محل شمشیر) با صحنه (محل شکارچیان)، کرمانشاهان (محل غارها) و کنگاور (محل دارای شمشیر)
   ۱۱.  دلایلی که فرورتیش (حاکم مادی مقابله کننده با داریوش) را همان مگابرن ویشتاسپ (تیگران) برادر گائوماته بردیه (سپیتاک سپیتمان) نشان میدهند:
   ۱۲.  معنی محتمل نام ایل افشار
   ۱۳.  معنی نامهای قیزیل اوزن (رودکها) و گیزیل بوندا (قافلانتی) و اوشدیریکا (بزقوش)
   ۱۴.  محل احتمالی قصبات باستانی خالخوبارا و کیلامباتی در ایالت کیشه سو (همدان)
   ۱۵.  مطابقت کوه هاشمار (عقاب) با کوه دالاهو
   ۱۶.  مطابقت شهرهای باستانی هارونا و شوردیره با خانا (پیرانشهر) و سلدوز (نقده)
   ۱۷.  مطابقت دژهای کهن آنتارپاتیانو و خارزیانو با سلطانیه و خرمدره
   ۱۸.  ریشهٔ واژهٔ عامیانهٔ اُشکُل (اُسکُل)
   ۱۹.  معنی اسلاوی خزر
   ۲۰.  اتیمولوژی نان بَربَری و لواش
   ۲۱.  اتیمولوژی تالان و تاراج و طلا
   ۲۲.  مطابقت دژهای کهن فرَآته و فناسپَ با قصبات یای شهری مراغه و ماه نشان زنجان
   ۲۳.  مطابقت معنی سنسکریتی همای (قربانی آتش) با ققنوس (آشیان سوز)
   ۲۴.  معانی محتمل نامهای قدیمی رودخانه های خوزستان در منابع کهن یونانی
   ۲۵.  مطابقت ایرج فریدون با کوروش هخامنشی
   ۲۶.  ریشهٔ ایرانی ملموس واژهٔ آدام (آدم)
   ۲۷.  اسطورۀ تاریخی پَرسُد (بسیار آرزومند) در خبر کتسیاس
   ۲۸.  واژۀ آلِش (داد وستد) ترکی است یا فارسی؟
   ۲۹.  معنی عنوان وارباک پادشاهان ماد
   ۳۰.  نقش مار بر مُهر پادشاه میتانی شائوش تَتر
   ۳۱.  معنی محتمل نام زوج قوم سوبارتو و سو
   ۳۲.  مطابقت نام سرزمین پارادان با سرزمین پشتوها
   ۳۳.  آیا نور عالَم از انفجار مادۀ تاریک عاید نشده است؟
   ۳۴.  مطابقت سردشت و ویرانه تپهٔ ربط با بوشتو و بیت باروآتای باستانی
   ۳۵.  مطابقت خومبان با خومبابای اساطیری (هوم بابا)
   ۳۶.  معنی نام هرمامیثره
   ۳۷.  معنی نامهای بیلقان و اردبیل
   ۳۸.  معنی نامهای آمُل و ساری
   ۳۹.  معنی گور در نام بهرام گور
   ۴۰.  مطابقت سرزمین اساطیری هورقلیا با محل ستونهای هِراکلس (هِرکول)
   ۴۱.  اتیمولوژی پرستار و پرستش
   ۴۲.  مطابقت دروازه تنائیس و وَریاکو با قزوین و تپه بروانان میانه
   ۴۳.  اتیمولوژی کوسه ماهی
   ۴۴.  اتیمولوژی بام (دام)
   ۴۵.  معنی نامهای قدیمی تُنکابن (محل واقع در پای دژ تُنکا)
   ۴۶.  مطابقت نامهای آزر (پدر ابراهیم) و فرانک (مادر فریدون)
   ۴۷.  معنی لاماسو و کوریبو و شدو
   ۴۸.  معنی زابلستان و نیمروز و هرَخوائیتی و سیستان
   ۴۹.  معانی محتمل پارس
   ۵۰.  معنی محتمل نام مکران (یعنی محل مکها، هرمزگان و بلوچستان)
   ۵۱.  ریشۀ مشترک اندازه و هندسه
   ۵۲.  معنی جرودنگهو و وهجرگا در اوستا و کتب پهلوی
   ۵۳.  معنی نام الیگودرز
   ۵۴.  اتیمولوژی اندیشه
   ۵۵.  مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها
   ۵۶.  معنی اَجّی بِتَر
   ۵۷.  احتمال ایرانی بودن واژهٔ اذان
   ۵۸.  معنی مزگت
   ۵۹.  معنی نام ایشکوز و سکای تورانیان (اسکیتان) و داهه ها (سئوروماتها، مار پرستان) و مطابقت آنها با نیاکان کروواتها و صربها
   ۶۰.  ریشۀ سامی و هند و ایرانی کلمۀ عشق و عاشیق
   ۶۱.  معنی اوزان (وَسان، گوسان) و عاشیق (ایشیک) و بخشی (وَخشی)
   ۶۲.  ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژهٔ خلیج
   ۶۳.  معنی کاوی و کرپن و اوسیج
   ۶۴.  جایگاه موسیقی در عهد ماد و هخامنشی
   ۶۵.  مطابقت پاپای خدای آسمان اس‍کیتان هم با اورانوس (آسمان) و هم با کرونوس (زمان، زروان)
   ۶۶.  معنی زغن (اوز-غن) و غلیواج (گری-وز) و پند
   ۶۷.  ریشهٔ واژهٔ عشق
   ۶۸.  معنی نامهای ایشکوز و سکا و آلان تورانیان (اسکیتان)
   ۶۹.  معنی داسنی و اِزیتی (یزیدی)
   ۷۰.  اتیمولوژی سریکا و حریر
   ۷۱.  اتیمولوژی واژهٔ کلوخ
   ۷۲.  ریشهٔ واژهٔ چراغ
   ۷۳.  معنی غور-باغه (غَو-واکه، غوک)، تُس-باغه (لاک‌پشت) و چرچان-باغه (خرچنگ) در آذری
   ۷۴.  نام هندی ایندیا و نام یونانی آسیا مترادف بوده اند
   ۷۵.  معنی نام دریای کانسوی (کیانسی)
   ۷۶.  معنی محتمل منصورآبادها و خیرآبادهای ایران
   ۷۷.  محل شهرهای قدیمی مسرقان و طرازک و ماهی روبان و ترب خوزستان
   ۷۸.  نامهای ایرانی شهر اهواز و خرمشهر و آبادان و هندیجان و سوسنگرد و بصره و عماره در نقشه های بطلمیوسی
   ۷۹.  اتیمولوژی سوزن
   ۸۰.  اتیمولوژی آستانه (آئی-ستانه، قسمت ورودی اقامتگاه)
   ۸۱.  مطابقت گئوش اوروَن اوستا با گاو نشسته و جام به دست عیلامی
   ۸۲.  معنی نامهای کهن رودسر
   ۸۳.  معنی نام کُرد
   ۸۴.  اتیمولوژی نام کَبک
   ۸۵.  اتیمولوژی محتمل واژه های بُقچه، بُغراو (فریاد بلند) بُغز و بُغرنج
   ۸۶.  نام لُرستان (سین گیان نقشه های بطلمیوسی، محل گیاه) می تواند از اوروهٔ اوستایی به معنی محل چراگاهی گرفته شده باشد
   ۸۷.  اتیمولوژی هویدا و پیدا
   ۸۸.  ریشهٔ نام و اسطورهٔ گیاه اساطیری گئوکرن
   ۸۹.  مطابقت کوههای باستانی کارنئول و زابو با کوه زاگروس و هزار
   ۹۰.  مطابقت کیلامباتی (کیلان) با کبودراهنگ
   ۹۱.  تحقیقی در جغرافیای باستانی نواحی ماد
   ۹۲.  معنی گوگ و ماگوگ و یأجوج و مأجوج
   ۹۳.  معنی دهخوارگان (آذرشهر)
   ۹۴.  اتیمولوژی واژهٔ تفاله
   ۹۵.  معنی نام اَراک
   ۹۶.  ریشه های ایرانی محتمل واژهٔ معرّب عمو
   ۹۷.  اتیمولوژی محتمل تخت و تخته و خط
   ۹۸.  مطابقت نام شول-شبانکاره با پاسارگادیان
   ۹۹.  اتیمولوژی آژیر
   ۱۰۰.  اتیمولوژی محتمل ارتشتار و سپاه و کِرِساسپَ
   ۱۰۱.  معنی نام شهر داراب
   ۱۰۲.  سابقهٔ کاربرد واژهٔ ریشی در ایران
   ۱۰۳.  معنی محتمل دال و دالمن و دالبوزه (پرستو) و بوزینه و کپی
   ۱۰۴.  نام تُرک از زبان ایرانیان آسیای میانه بر هون‌ها (آشینا ها، گوک بوری ها) اطلاق شده است
   ۱۰۵.  معانی نام کُرد
   ۱۰۶.  سبب منحوس به شمار آمدن روز چهار شنبه
   ۱۰۷.  نامهای باستانی مناطقی در غرب ایران
   ۱۰۸.  نوروز در عیلام باستان و خوزستان حالیه
   ۱۰۹.  مطابقت فستیوال مادر اعظم عیلام با مهرگان بزرگ
   ۱۱۰.  اتیمولوژی آزاد و نژاد و افسانه و کَرَفس
   ۱۱۱.  معنی بَرِسمَن (برسم) و بَرسَنوم (بَرشَنوم) و برساد و سُدره
   ۱۱۲.  مطابقت تاماسپ حکیم اسطورهٔ کُردی شاماران با یوشت فریان اوستا
   ۱۱۳.  مطابقت نام سوران با کُرمانج
   ۱۱۴.  زروانیسم از ترکیب فرهنگ ایرانی و بابلی و یونانی عاید شده است
   ۱۱۵.  ریشهٔ ایرانی واژهٔ تاریخ
   ۱۱۶.  ریشهٔ واژهٔ خلبان (نگهبان به پیش راندن) و خلیج
   ۱۱۷.  زبان اوتی (ارانی) به غیر از زبان لزگی اودی بوده است
   ۱۱۸.  مطابقت آریاورته و آریاویج با خوارزم
   ۱۱۹.  معنی محتمل سیبویه
   ۱۲۰.  نقد هذیانی تحت عنوان فراموش شدن مادها و هخامنشیان از حافظۀ عمومی ایرانیان
   ۱۲۱.  اتیمولوژی لاتینی و ایرانی نام والنتَین (والنتاین)
   ۱۲۲.  اتیمولوژی واژهٔ اَفدَر (اَودَر) به معنی عمو
   ۱۲۳.  معنی نام کادوسیان
   ۱۲۴.  معنی لفظی نامهای بالاسگان (داغستان) و پردان (بلوچستان)
   ۱۲۵.  معنی کوشان و تخار و یوئه چی
   ۱۲۶.  مطابقت الهه سپندارمذ با اینانا/ایشتار (الههٔ آسمانی مقدس عشق) و ارتباط آن با والنتاین
   ۱۲۷.  معنی نامهای ویشتاسپ و پوروشسپ
   ۱۲۸.  مطابقت قصبهٔ اَلاک باستانی (محل پناهگاهی) با قصبهٔ هراک (هرق، محل دژ نگهبانی) در کنار روستای چیکان
   ۱۲۹.  اتیمولوژی محتمل واژهٔ سلحشور
   ۱۳۰.  اتیمولوژی بهانه
   ۱۳۱.  اتیمولوژی پائیز و بهار
   ۱۳۲.  اتیمولوژی واژۀ معرّب قهرمان
   ۱۳۳.  اتیمولوژی واژۀ خیابان
   ۱۳۴.  معنی نام جاکارتا در روایت دریانوردان ایرانی کهن
   ۱۳۵.  معنی محتمل نام روستای چم (در شهرستان تفت استان یزد) و جماران و جمکران
   ۱۳۶.  اتیمولوژی واژۀ دروغ (دروج)
   ۱۳۷.  معنی نام محلهٔ میار میار تبریز
   ۱۳۸.  اتیمولوژی نماز (نَمَچ)
   ۱۳۹.  چرا دژها و پل های تاقدار باستانی به دختر نامگذاری شده اند؟
   ۱۴۰.  واژهٔ دوا معرّب از فارسی به نظر می رسد
   ۱۴۱.  معنی سیراف
   ۱۴۲.  معنی نام قصبۀ کَزاز و عسلویه
   ۱۴۳.  معنی نام غزنین
   ۱۴۴.  حماسۀ برزونامه انعکاس جنگاوری وَهبرز از فراتراکا ها (والی های پارس) به نظر می رسد
   ۱۴۵.  تصویر هایک؟
   ۱۴۶.  معنی و جایگاه رای در فرهنگ ایران کهن
   ۱۴۷.  اهل رای و امام آن:
   ۱۴۸.  واژۀ رای فارسی (داوری) با واژۀ رأی عربی (دیدن) مشتبه شده است
   ۱۴۹.  ریشهٔ اوستایی واژه های آیشه (جاسوس) و هیز
   ۱۵۰.  اتیمولوژی اَژدر

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(7) next >

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

2
دیدگاه بگذارید

avatar
2 گفتگوی این کامنت
0 پاسخ های مبحث
0 فالوئرز
 
بیشترین پاسخ
داغ‌ترین کامنت
2 نویسنده کامنت ها
Lino SkeffingtonApryl Ratelle آخرین کامنت ها
  عضویت  
اشتراک برای
Apryl Ratelle
مهمان

I truly like the idea. I have been previously researching a variety of implies

Lino Skeffington
مهمان

Excellent comprehensive reason