مطابقت خاندان آلاروس با خاندان دیاکوی مادی

مطابقت خاندان آلاروس با خاندان دیاکوی مادی

گفته بروسوس در مورد این ده پادشاهان باستانی که یاد آور ده پادشاهان ماد (با احتساب سه برادر خشثریتی و سپیتمه داماد و ولیعهد آستیاگ) است. نام آلاروس (آلا-رَ-اوس) در معنی برخوردار از مقام اعلا (شاه) معادل دیاکو (شاه) و لقب اوستایی او کیقباد (شاه فرمانروا) است. یک شار ظاهراً معادل شش سال (شش زار) بوده است که به خطا معادل شش هزار سال به شمار رفته است. با این احتساب آلاروس همانند دیاکو نزدیک شصت سال حکومت نموده است. نام آخرین پادشاه خاندان آلاروس یعنی خیشیثروس هم که در زمان آن ویرانی بزرگ روی داد با هوخشثره ویرانگر آشور مطابقت دارد. نام دومین پادشاه آلاپروس (سخنران) با اوپیته (دانا) همخوانی دارد. نام سومین پادشاه آمیلاروس (پادشاه نیرومند) که مقرش پنتی بیبلون به شمار رفته مطابق خشثریتی (نیرومند) است که در کارکاشی کلنی بابلیان (کاشان) حکومت میکرده است. آمنون (تیرانداز) مطابق مامیتی آرشو (سنجنده در تیراندازی) برادر خشثریتی است. مگالوروس (پادشاه بزرگ) مطابق فرائورت (بسیار ثروتمند) است و سرانجام ثندائوس (ضربت زننده) مطابق آستیاگ (زوبین انداز) است:

It is said that the first king of the land was Alarus…. He reigned ten shar’s.”
Now, a shar is esteemed to be three thousand six hundred years….
After him Alaprus reigned three shar’s; to him succeeded Amillarus from
the city of panti-Biblon (the ‘ city where books were gathered together ‘), who reigned thirteen shar’s….
After him Ammenon reigned twelve shar’s; he was of the city of panti-
Biblon. Then Megalurus of the same place, eighteen shar ‘s.
ThenDaos, the Shepherd, governed for the space of ten shar’s….
There were afterwards other Rulers, and the last of all Xisithrus (Sisithrus); so that in
the whole, the number amounted to ten kings, and the term of their reigns to
an hundred and twenty shar’s.”

(Full text of “Zecharia Sitchin Collection” – Internet Archive)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.