مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی

مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی
نام کُردان هذبانیه که در اشنویه و موصل سکنی داشته اند و نام کنونی مُکری در معنی بلند سخن گویندگان مطابق نام مادهای ستروخاتی (نیرومند سخن گویندگان) است:
हसति verb hasati {has, haza} expand
भाणयति verb caus. bhANayati {bhaN} cause to speak
मौखर्य n. maukharya garrulity
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.