مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی

مطابقت نامهای هذبانیه و مُکری با ستروخاتیان مادی

نام کُردان هذبانیه که در اشنویه و موصل سکنی داشته اند و نام کنونی مُکری در معنی بلند سخن گویندگان مطابق نام مادهای ستروخاتی (نیرومند سخن گویندگان) است:

हसति verb hasati {has, haza} expand
भाणयति verb caus. bhANayati {bhaN} cause to speak

मौखर्य n. maukharya garrulity

کلمۀ اوستایی هزَنگه (=هزَ، نیرومند) و بانگ (بانّای آذری) حاوی نام هذبانیه و واژه های مَه و خرَئو (خروش) متضمن نام مُکری هستند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.