مطابقت اسطورۀ سیاوش و سودابه با هیپولیت و فدره

مطابقت اسطورۀ سیاوش و سودابه با هیپولیت و فدره

در اساطیر یونانی داستان هیپولیت (دارای اسب کُشنده) پسر تزه (بر زمین زننده) در رابطه با افترای تجاوز نامادریش فدره (درخشان) به وضوح یادآور داستان سیاوش (دارنده اسب سیاه مرگ) پسر کیکاوس (ملقب به نیرومند) است که به افترای تجاوز به نامادریش سودابه (الهه آتش) به آزمایش مرگبار گذر از میان آتش وادار میشود. سیاوش (فرود سیاوش) پسر کیکاوس مطابق فرائورت پسر خشثریتی است که در حوالی شهر گنجه (کنگ دژ سیاوش) در سرزمین اران (سرزمین الهۀ آتش) توسط مادیای اسکیتی (افراسیاب تورانی، گنوروس) به قتل رسیده است.

فدره از تبار آمازون (گرجی) به شمار آمده است و سودابه هم با الهه آتش شهر برزه اران (هروم) که آمازون نشین (گرجی نشین) بوده مطابقت دارد. غول دریایی ترسناک که اسبهای هیپولیت را به وحشت افکند و موجب مرگ او میشود یادآور فرنگرسین (بسیار به ترس اندازنده، افراسیاب) قاتل سیاوش است. رد پای هیئت دیگر نام افراسیاب یعنی فرَاسپَ (دارندۀ اسبان فراوان) هم که لقب مادیای اسکیتی و نیای وی ایشپاکای (صاحب اسبان) بوده در معنی و اسطورۀ هیپولیت (کشته شده توسط اسبان) دیده میشود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.