مطابقت شولمان آشوری و سلیمان تورات با ایزد شولپائه (شولمائه) سومری

مطابقت شولمان آشوری و سلیمان تورات با ایزد شولپائه (شولمائه) سومری

نام ایزد شولمان آشوری که در نام پادشاهان شُلمانسار نام به ایزد سولمان سرور من است، دیده میشود و نام سلیمان تورات متعلق به شولپائه (شولمائه) سومری به نظر می رسد که نامش تقریباً به معنی “جوانی با ظاهر درخشان” است. نام او به خوبی در لوح های فارا دیده میشود. بنا به سنت نیپور، او همسر نین خورساگ (الهه سرزمین سنگی و بیابانی) و برادر زن انلیل (ایزد هوا) بود و مانند نین خورساگ در ارتباط با جانوران وحشی دشت بود (یادآور موضوع سخن گفتن جانوران با سلیمان)، اما جنبه های جنگجویانه (یاد آور کشورگشایی سلیمان) و همچنین جنبه های دیو آسایی در شخصیت آسمانی پیچیدۀ او می توان یافت (یادآور آسمان پیمایی و قالیچه سلیمان). از لحاظ اشتقاق اسامی در دورۀ نو سومری بودن وی به خوبی معلوم میشود. از دورۀ بابلی کهن به بعد، او را با سیاره مشتری یکسان می شناختند و همسرش معادل مادر-الهۀ اکدی یعنی بعلت ایلی (بانوی سرور الهۀ من است) بود. نامهای الهه ها نین خورساگ (بانوی سرزمین سنگی و بیابانی) و بعلت ایلی (بانوی سرور الهۀ من است) یادآور ملکه سبا (الهۀ حیوانات گردنده و وحشی) و بلقیس (الهۀ حیوانات) در اسطورۀ سلیمان هستند. نام همسر سلیمان در تورات، نامَه (زیبا، دلپذیر) آمده است که با ایشتار-آستارته که عنوان دیگر بعلت ایلی بوده، مترادف است.

داود و سلیمان به عنوان پادشاهان اسرائیل نه در منابع بین النهرینی و در منابع مصری یاد نشده اند تنها تورات است که مدعی وجود ایشان است. ولی پادشاهانی که در مقام پدر و پسر نام مشابه اداد نیراری و سلمانسار (ایزد شولمان سرور من است) را داشته اند نه در شمار پادشاهان اسرائیل بلکه در شمار پادشاهان آشور هستند. مورخین به وجود چنین پادشاهانی در اسرائیل اعتقاد ندارند و دینداران به دنبال پیدا کردن کتیبه ای هستند که وجود آنها را ثابت کنند. نام داود (عزیز و گرامی و مقدس) نامی بر معبد اورشلیم (بیت المقدس) بوده است که حاخامها از آن و نام اورشلیم نام داود و سلیمان را استخراج کرده و با تطبیق آنها با دو پادشاه مذکور آشور برای این داود و سلیمان اسطوره ای جایگاهی در تاریخ اسرائیل یافته اند که علم تاریخ آن را تأیید نمی کند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.