در رابطه با مقالۀ تحقیقی مطابقت کیانیان و نوذریان با مادها و هخامنشیان

در رابطه با مقالۀ تحقیقی مطابقت کیانیان و نوذریان با مادها و هخامنشیان

سالهاست که منتظر نقد این مقالۀ مطابقت کیانیان و نوذریان با مادها و هخامنشیان از سوی افراد صلاحیت دار در زمینه تاریخ و اساطیر ایران باستان هستم ولی چون آن تخصص در دو زمینۀ تاریخ ماد دیاکونوف و تاریخ اساطیری ایران در گزارش‌های استاد پورداود و آرتور کریستن سن را کنار گزارش زادبوم زرتشت جیوانجی جمشیدجی مودی توأماً یکجا می خواهد، لذا تا به حال نقدی بدان نوشته نشده است. در این رابطه بود که هیئت دبیران مجله ایران نامه جرأت انتشار آن را بخود نداد. در مقابل سایتهایی که تخصصی در تاریخ ماد و تاریخ اساطیری ایران ندارند، مانند سایت فارسی دویچه وله آلمان و سایتهای سیاسی و شخصی مانند جبهه ملی، علیرضا نوریزاده، محمد نوریزاد و دیگران، آن را انعکاس داده اند.

https://www.academia.edu/11795708/این_همانی_نام_و_نشان_و_زمان_و_مکان_پادشاهان_ماد_با_کیانیان_اساطیری_The_conformity_of_mythological_Kianists_with_the_Median_Kings_

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.