معنی محتمل اودرگ (ایدریغ)، سنجاب و سمور

معنی محتمل اودرگ (ایدریغ)، سنجاب و سمور

نامهای اودرگ و سنجاب به معنی شکنندۀ[دانه و طعمه] و تند جونده و جوندۀ دراز به نظر می رسند:

{ava}-दारक adj. dAraka tearing off

शाण m. sANa saw- जव adj. java swift

शाण m. sANa (sama) saw-उरु adj.uru large

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.