هستیا(وستا)

این الهه خواهر زئوس بود.البته این الهه سخصیت مهم و خاصی نیست و در اساطیر نقش بسزایی را ندارد.او الهه یا ربّهالنّوع اجاق بود که منظور خانه و خانواده استو نوزادان را پیش از ورود به میان خانواده دور اجاق طواف میدادند.در آغاز و پایان هر سفره ای هدیه ای به او می دادند.هر شهر یک اجاق ویژه هستیا داشتند که هیچگاه نمی گذاشتند آتش آن خاموش شود .هرگاه می خواستند یک کولونی و مستعمره جدید ایجاد کنند مستعمره نشینان و هیمه اجاق شهر پیشینشان را با خود همراه می بردند تا آتش را در اجاق یا آتش گاه انو بر افروزند.

در روم شش کاهنه دوشیزه که آنها را وِستال می نامیدند(یعنی مأموران آتش)،از آتش پاسداری می کردند که خاموش نشود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.