گچبری با نقوش انسانی از سیمره در کنار دره شهر-ایلام (از اسفندیاری امید)

گچبری با نقوش انسانی از سیمره در کنار دره شهر-ایلام (از اسفندیاری امید)

گلبرگهای هشتگانه چند لایه این گل آن را سوسن نشان میدهند که تعلق به الهه تقدیر و سهم و نگهبانی دارایی ارت (اشی) داشته است. بر این پایه سوسن نام دیگر این الهه بوده است. الهه ای عیلامی با نام مشابه به نام سیاشوم حافظ کاخهای خدایان به شمار رفته است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.