مطابقت جمشید با هوواوای اساطیر بابلی

مطابقت جمشید با هوواوای اساطیر بابلی

اگر جنگل درختان سرو سمت عیلام را که غول آتش خوار هوواوا (هومبابا= اژدها) پایندۀ آن به شمار رفته است همان پارس (محل پاییدن درختان سرو) بگیریم که تصاویر تخت جمشید گواه است، داستان کشته شدن هوواوا (به لغت سنسکریت یعنی ایزد آتش) به دست گیل گمش (پیر مرد هنوز جوان) و انکیدو گاو تمثال (فرمانروای زمین خوب) که تحت حمایت مردوک دارندۀ سمبل پلنگ-اژدهای موشهوشو (اژی دهاک) بوده اند، اساس اسطورۀ کشته شدن جمشید توسط اژی دهاک و سپیتورۀ (سگ نیرومند یا برۀ سفید) همراه او است. جمشید (یمه خشئتَ= همزاد درخشان) مطابق همزادان ایزد آتش پارسها (یمه و یمی، همزادان قوچ سوار آگنی/آذر ملقب به بسیار درخشان) بوده اند:

हव्यवह् m. havyavah fire or the god of fire

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.