معنی نام آثویه (آتبین، آبتین)

معنی نام آثویه (آتبین، آبتین)

نام آثویه پدر فریدون (کوروش) در اساس به معنی پهلوی آن غنی و توانا و ثروتمند (ادهیۀ سنسکریت) مترادف نام کمبوجیه (کامگار در زندگی) است ولی نظر به عناوین آگرادات (مخلوق آتش) و پسر آترادات ( دادۀ آتش) که به کوروش داده شده است معلوم میشود آثویه به معنی منسوب به آتش نیز درک میشده است. چون در اوستا واژۀ آتهر (آثر) به معنی آتش است و کلمه ای به صورت آتهرَ (آثرَ) که به معنی آزار و آسیب آمده که مصدر آن آتهه (آثه، آث) است. همین مفهوم نیز در مورد آثویه به کار رفته است و گفته شده که از آژدهاک (آستیاگ) بر وی آزار و آسیب رسید.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.