مطابقت نام سمیرامیس، آمیتیدا (آمیتیس)، سنگهواک، دوغدو و دالی زرین گیس (مادر امیران گرجیها)

مطابقت نام سمیرامیس، آمیتیدا (آمیتیس)، سنگهواک، دوغدو و دالی زرین گیس (مادر امیران گرجیها)
بر اساس نوشته‌های دیودوروس سیکولوس آن طور که در افسانه آمده ‌است، والدین سمیرامیس نجیب زاده بوده‌اند. مادر او “درکتو” (روح اعلی) یک الهه در هیبت پری دریایی و پدرش انسان بوده است. درکتو پس از تولد سمیرامیس، او را رها و خود را در دریا غرق می‌کند.
نام و نشان خود دِرکتو در معنی دارای روح اعلی با مادر خدایگانی دوغدو یعنی زوئیش (پر از انرژی حیاتی) مطابقت می نماید:
द्रेकते verb drekate {drek} be in high spirits
शोष m. zosha vital energy
نام سمیرامیس به هیئت سمَرَ-آمیش در سنسکریت به همان معنی مشتاق دانایی است.
स्मर adj. smara remembering, आमिष n. AmiSa desire
نام مادر سپیتاک سپیتمان (زرتشت سپیتمان)، آمیتی دا (آمیتیس) معنی بی نهایت دانا را می دهد:
अमिति f. amiti boundlessness, धायति verb dhAyati {dhyai} meditate
نامهای سنگهواک و دوغدو (دا-اوختو) مادر زرتشت به معنی دانای سخن و گفتار هستند.
متقابلاً نام دالی پری زرین گیس (دائیریه) که بعد از تولد امیران قهرمان (قهرمان جاودانی) می میرد به معنی دانا است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.