مطابقت بیت کاپسی با ملایر

مطابقت بیت کاپسی با ملایر

در لشکرکشی های آشوریان از شهری به نام بیت کاپسی (محل تهیۀ شراب) به همراه نام بیت ایشتار (اشترینان یا الشتر)، زاکروتی (زنگنه)، تادی روتا (توره)، سیبور (سامن)، نیروکتاتا (نهرمیان) و نیشای (نهاوند) نامبرده شده که با شهر ملایر (محل تهیۀ شراب انگوری) مطابقت می نماید:

कापिश  n.  kApisha kind of spirituous liquor

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.