ترجمه بخش هایی از متن کتیبۀ رازلیق سراب

ترجمه بخش هایی از متن کتیبۀ رازلیق سراب:
“به حول و قوه خالدی، آرگیشتی روساهینی می گوید: من به سرزمین آرهو (شایسته، سراو/سراب) لشکر کشیدم. من سرزمین اولوشو (اوجان) و سرزمین بوقو (بستان آباد) را تسخیر کردم. من تا کنار رودخانه مونا (رودخانۀ شهر میانه) رسیدم و از آنجا بازگشتم. من سرزمین های گیردو(زرج آباد)، گیتوهانی (محل چمنزاری، گیوی) و توایشیدو (توایشدو، قصبۀ پر ثروت= خارهار، خلخال) را تسخیر کردم. شهر روتومنی (خانۀ ثروت، اردبیل) را من گرفتم. سرزمین هایی را که من تسخیر کردم تحت باج خود قرار دادم. این قلعه ها را که من به زور گرفتم دوباره برقرار ساختم. من آن را آرگیشتی، (یعنی رعیت آرگیشتی) نامیدم.”
अर्ह्य adj. arhya worthy
ऋत n. Rta wealth
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.