معنی نام کوه آرارات و ایزد جنگ خالدی در زبانهای کهن هندوایرانی

معنی نام کوه آرارات و ایزد جنگ خالدی در زبانهای کهن هندوایرانی

نامهای کوه آرارات یعنی آرارات، حارِث و اَرِزور به صور اَرارا-تهه و هارَ-ثه و اَرِزَ-ورَ  (که مکان آدمکشان و راهزنان دانسته شده) در سنسکریت و اوستایی معنی “کوه [ایزد] جنگ” (کوه خالدی) را می دهند. بر این پایه نام ایزد جنگ شیر سوار خالدی در نزد هندوایرانیان به صورت خالَ-دیو به لفظ سنسکریت به معنی ایزد جنگ درک می شده است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای