معنی چالوس و ناتِل

معنی چالوس و ناتِل

در منابع جغرافیایی کهن عهد اسلامی از دو شهر چالوس (چال-اوس، سالوس) و ناتِل در مازندران نام برده اند که به ترتیب در زبانهای ایرانی و سنسکریت معنی دارای چشمۀ واقع در گودی و شهر نیزاری معنی می دهند.

You might also like
1 Comment
  1. ک محمود says

    چالوس نام دخترزیبایی بودکه درنزدیکی سردابرودفعلی بودزندگی میکردکه متاسفانه درجوانی زندگی راوداع گفت وبخاطرزیبایی که داشت خیلی ازمردان اون زمان بدنبال ازدواج بااوبودندولیپدرومادراوبخاطرداشتن همین یک فرزندحاضرنبودنددخترشان رابه راه دوربفرستندوقبرش درپایین یوسف رضای فعلی موجودبود ومن درنوجوانی ان سنگ رادیده بودم ولی متاسفانه بخاطرساختن جاده انراخراب کردندیک سنگ قدیمی که توضیحات هم داشت درحدچندخط,بسیار تنگدست بودندوازخشک کردن دانه هاوماهیگیری زندگی میگزراندندمیگویندکمی دخترازاختلال حواس رنج میبردولی خیلی زیبابودمردمان اون زمان خیلی بهانها دستبرد می زنندچون همیشه غذاداشتندودیگران برای بدست اوردن غذابهرانهاظلم میکردند ونام چالوس هم به معنای جایی نیزارمیباشدودرقدیم بخاطراینکه چالوس درانجازندگی میکردمی گفتندمیخواهیم برویم ازجاده ای که چالوس انجازندگی میکندوکم کم معروف شدبه چالوس باتشکر-روح بخش ازتهران

Leave A Reply

Your email address will not be published.