واژۀ پرچم فارسی تلخیص واژۀ پرَ-چَرمَ باستانی است

واژۀ پرچم فارسی تلخیص واژۀ پرَ-چَرمَ باستانی است
واژۀ سنسکریتی و ایرانی پرَ-چَرمَ به معنی “چرم پیشاپیش [لشکر]” به وضوح مفهوم مناسبی برای واژۀ پرچم است که آن علی القاعده از ساقط شدن حرف ساکن “ر” در میان این کلمه مرکب حاصل شده است. نظیر پَرشتی اوستایی که حرف ساکن “ر”ِ آن افتاده و در فارسی تبدیل به پُشت شده است. این کلمه پرچم ایرانی به معنی درفش (تکه پارچه رها نکردنی یا عَلَم استوار پیش رونده) را با کلمۀ ترکی پرچم به معنی کاکل مشتبه شده اند. در صورتی ترکان و مغولان خود برای واژۀ درفش کلمۀ پرچم را به کار نبرده اند. اگر پرچم به معنی درفش ترکی بود آن در نزد ترکان مصطلح می شد:
प्र adverb pra before, चर्म m. n. charma leather.
द्रप्स m. drapsa flag (تکه پارچه رها نکردنی).
द्रापि m. drApi mantle, साय n. sAya unloosing
خود واژۀ درفش به صورت ۮۯوَ-اَش در اوستایی عَلَم استوار پیش رونده معنی می دهد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.