معنی نام مازندران

معنی نام مازندران

نام مازندران در معنی سنسکریتی آن یعنی “محل منسوب به گرامی دارندگان سگ” مترادف کا-سپیانه (سرزمین دوست و گرامی دارندگان سگان) است. به گفتۀ والری فلاک سیاستمدار رومی حدود سال ۱۰۰ پیش از میلاد، کاسپیان کیش سگپرستی داشته اند:
मशुन  m.  mazuna  dog, धर  adj.  dhara  supporting

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.