ریشۀ کلمۀ مویه (گریه و زاری)

ریشۀ کلمۀ مویه (گریه و زاری)

استاد پورداود  واژۀ مویه (مویَک پهلوی) را از اَمَیَوای اوستایی گرفته است که صورتی از  آن در سنسکریت به معنی پریشانی است. احسان بهرامی در فرهنگ واژه های اوستایی به اشتباه آن را به معنی بی مایه و تنگدست آورده است.
अमीवा  f.  amivA  distress

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای