ریشۀ کلمات میوه و مو در سنسکریت

ریشۀ کلمات میوه و مو در سنسکریت
मीवति verb mivati { miv } grow fat or corpulent
अमोघ adj. amogha (a-mova) fruitful
بر این پایه می توان انگور را به معنی میوۀ خوشه ای گرفت:
अङ्ग anga n. member
نام استهبانات را به معنی محل نگهداری انگورها آورده اند و رز (انگور) هم به معنی میوۀ توده ای (خوشه ای) است:
हस्त m. hasta mass
राशि m. rAzi mass
मेघ m. megha (meva) mass
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.