اتیمولوژی خربزه و قارپوز (هندوانه)

اتیمولوژی خربزه و قارپوز (هندوانه)

نظر به اطلاق واژۀ تربزه (میوۀ آبدار) به هندوانه، خربوزگ (هربیزگ) فارسی میانه می تواند به معنی میوۀ بزرگ و لذیذ و قارپوز (هندوانه= میوۀ راه راه) می تواند به معنی میوۀ آبدار باشد:

हार  adj.  hAra delightful
गर  m.  gara  fluid
प्सा  f. psA  food
भुज्यु  adj. bhujyu  food

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.