احتمال مطابقت شبانکاره با ماسپیان-امردی های عیلامی-پارسی

احتمال مطابقت شبانکاره با ماسپیان-امردی های عیلامی-پارسی

نام ماسپیان اتحادیه قبایل پارس را که بعدا در نام ناحیه ماسبذان دیده می شود، عیلامی می دانند. در این صورت می توان آنرا به معنی برنده ها و جنگاوران (ماسّی-پ-یان) گرفت. این  معنی همچنین در نام پارسی قدیمی قبیله مردان پارس و امردی های عیلام (آدمکشان) دیده میشود. از آنجاییکه نام و مکانهای فارس و غرب ایل شبانکاره (چوپانان جنگی) با ماسپیان-امردی ها همخوانی دارد، اینان را می توان اعقاب ماسپیان-امردی های عیلامی و پارسی شمرد.

نام ایل باصری پارس بیش از آنکه نشانگر بصره ایها یا ایل مردان پارس باشد، نشانگر ایل بازرنگی ها (بازری ها، گرامی دارندگان بزکوهی) ایل دری/دربیکی تبار ساسانیان است.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.