نقدی بر ماتریالیسم

نقدی بر ماتریالیسم

اصالت ماده (ماتریالیسم) با وجود نظریه مادۀ سیاه (فضای بدون ماده و انرژی) که گفته میشود حدود نود و پنج در صد کائنات را تشکیل میدهد نارسا میگردد. مگر اینکه فضای بدون و ماده را هم شکلی از ماده در نظر بگیریم. در باب پیدایش مادۀ متعارف می توان گفت یک نیروی کششی بی نهایت در درون فضای نخستین که از هر سوی آن بر هر نقطه آن وارد میشده است، باعث تبدیل مادۀ سیاه به نور (فوتون) شده است. چون نظریۀ نسبیت اینشتین هم میگوید هرگاه نیروی بی نهایتی بر یک جسم وارد شود آن جسم به فوتون تبدیل میگردد و این موضوع در آغاز پیدایش جهان اتفاق افتاده و از بر خورد فوتونها با هم که در واقع قطعات فشرده فضایی در حال حرکتی بیش نیستند، ذرات بنیادی دیگر و ماده متعارف پیدا شده است. فکر میکنم در این برداشت ماتریالیستها و ایده آلیستها به هم می رسند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.