اتیمولوژی محتمل شلغم (سلجم) و بلغم و تُرب

اتیمولوژی محتمل شلغم (سلجم) و بلغم:
به نظر می رسد کلمات شلغم (سلجم) و بلغم به ترتیب به معنی محصول بسیار گرد و کروی و مادۀ مرطوب فاسد بوده باشند: اولی ترکیب سلع (گرد و غده ای)- جم (بسیار جمع شده)، دومی ترکیب بل (ماده مرطوب)-خم (فاسد). گرچه اصل واژۀ بلغم از phlegma یونانی است. فکر نمی کنم حرف ف یونانی در عربی به ب تبدیل شده باشد لذا اعراب بلغم را از phlegma شبیه سازی کرده اند. به احتمال زیاد نام تُربِ (توربِ) متعلق به شلغم  از تئیرَ (تورَ)-اپه اوستایی به معنی بسیار گرد پدید آمده است.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.