ریشۀ سنسکریتی واژۀ پرسه (خداحافظی با مردگان)

ریشۀ سنسکریتی واژۀ پرسه (خداحافظی با مردگان)

این کلمه در اوستایی به صورت پَرس pares به معانی پرسیدن و گفتگو کردن آمده است. ریشه و معنی این واژه در کلمات سنسکریتی زیر دیده میشود:

आपृच्छाf.ApRcchA (َAprichchhA) conversation
आपृच्छते verb ApRcchate { Aprach, Aprachh} take leave
आपृच्छते verb ApRcchate { Aprach } inquire for
आपृच्छते verb ApRcchate { Aprach } bid farewell

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.