نام و نشان محتمل نیزه دار داریوش در دخمهٔ داریوش

 

نام و نشان محتمل نیزه دار داریوش در دخمهٔ داریوش

عنوان پتی شووریش در ترکیب پتی-شورو-ایش معنی سرور نیزه انداز را می دهد که این عنوان گئوبرووه، دوست و نیزه دار داریوش بوده است:
पति m. pati master
शूल m.n. shUla (shura) lance
इष्णाति verb 9 ishNAti {ish} throw

 

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.