نام و نشان محتمل نیزه دار داریوش در دخمهٔ داریوش

 

نام و نشان محتمل نیزه دار داریوش در دخمهٔ داریوش

عنوان پتی شووریش در ترکیب پتی-شورو-ایش معنی سرور نیزه انداز را می دهد که این عنوان گئوبرووه، دوست و نیزه دار داریوش بوده است:
पति m. pati master
शूल m.n. shUla (shura) lance
इष्णाति verb 9 ishNAti {ish} throw

 

You might also like
1 Comment
 1. Tarikh says

  پتیش هووری یا پتیش خووری نام قبیله هخامنشیان بود.
  پتیش=پای
  هووری=خووری=هورشید یا خورشید
  پتیش هووری=سرزمین برآفتاب یا برآفتابی و این قبیله لر همچنان از ممسنی تا کرمانشا نامش هست با القاب کی و کاید.
  ویشتاسپ یا پیش از نیای او منوچهر نام این قبیله را به دهستان برد و پتیش خوار نام گرفت یا طی مهاجرت از دهستان و آسیای میانه به ممسنی(مامسینی) فارس آمدند.
  مام(مم)+سئنه(سین) یا شاهین مادر درفش هخامنشیان و اشاره به افسانه تیره سئنه آسیای میانه که توتم سین یا شاهین داشتند.
  ممیسینی آران در ناحیه اوستای قرار دارد که داریاوهومن یا داریاوهوش یا داریوش یا بهمن اوستا پسر ویشتاسپ بنیان نهاد.
  مامیکا سغد و اشروسنی(اشروسئنه) سغد که کی ویشتاسپ بنیان نهاد از نام قبیله مامسینی یا مماسنی یا ممسنی یا ممیسینی یا ماماسنی گرفته شده است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.