معنی نامهای هخامنشی داتیس و دو پسر وی هرمامیثرس و تیثائوس (چیثائوس)

معنی نامهای هخامنشی داتیس و دو پسر وی هرمامیثرس و تیثائوس (چیثائوس): این نام‌ها به ترتیب به معنی دادگر و دوستدار آتشین ایزد مهر و دوستدار دانش به نظر می رسند:
(اجاق آتش) हर्म्य n. harmya fiery pit
بنابراین احتمال دارد واژۀ حَرَم عربی در زیارتگاهها جایگزین هَرم هندوایرانی (اجاق آتش) شده است. در برخی روستاهای آذربایجان هنوز زیارتگاهها را اجاق گویند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.