ریشۀ اوستایی واژۀ راست

ریشۀ اوستایی واژۀ راست
استاد پور داود در یادداشتهای گاثاها صفحه ۵۱ واژۀ راست را اسم مفعول از واژهٔ راد (آراسته و درست شده) گرفته است. از این ریشه به نظر می رسد واژه رَئث در اوستا و سنسکریت که به معنی به شیوۀ درست و مقبول است، از همان ریشۀ right انگلیسی که راد و راست اوستایی هم از این ریشه هستند. مردن خوب را در اوستا با واژۀ raeth و مردن بد را با کلمه مَر بیان کرده اند:
.ऋतया ind.retayA in the right manner
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.