معنی محتمل سمنان و قومس و دامغان

معنی محتمل سمنان و قومس و دامغان
با توجه به لفظ اوستایی سَیَمن (گسترده) و واژۀ سنسکریتی سیمَن نام سمنان (سِمَن) به معنی شهر بسیار بزرگ است که در نقشه های بطلمیوسی به صورت سمینا ذکر شده است:
सीमन् f. siman utmost limit of anything
نام شهر هکاتوم پلیس (صد دروازه) مطابق شهر ویران شدۀ کومس (دارای کویهای فراوان) است.
نام دامغان به معنی محل دامها یاد آور نام آمبرداکس نقشه های بطلمیوسی به معنی محل درون حصار و نردۀ دامها است:
अम्बर n. ambara circumference
दक्षा f. dakSA earth
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.