معنی محتمل نیریز

معنی محتمل نیریز

چنانکه اشاره کرده اند، نظر به نام محلۀ شادخانه که در نیریز محل اسلحه سازی بوده و با کلمۀ اشتر پهلوی و شاستره سنسکریت به معنی سلاح مرتبط می نماید، نام نیریز را می توان به معنی محل ذوب و قالب ریزی اسلحه (نی-ریز= فرو ریختن) معنی کرد. کلمۀ شاد در اینجا می تواند از شَت اوستایی یعنی زنش و برش اخذ شده باشد.  مطابق لغت نامۀ دهخدا شته در فارسی نام آلتی آهنی است که با آن ریشۀ درختان را در می آورند:

 

शस्त्र n. shastra weapon
निरास m. nirAsa expulsion, ejection
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.