معنی احتمالی نام پاسارگادیان

معنی احتمالی نام پاسارگادیان

پس-اری= پس-ارکادی= دارای گلۀ عالی:

पशु pazu m. cattle, आर्य Arya adj. honorable

अर्चति { अर्च् } arcati {arc} verb 1 brilliant

مطابق ایرانیکا معنی نام پاسارگادیان یعنی آنانی که از چماق محکم استفاده می کنند، آمده است یا به معنی خانه نیرومند و مستحکم و امن که برای محل گنجینه ها ی پارسیان هخامنشی باتراکاتاس (نه خود پاسارگاد) ذکر شده آن را مطابق استخر (به اوستایی یعنی محکم و استوار و قوی) نشان میدهد. ظاهرا نام قدیمی استخر هم شناسایی نشده است:

.Those who wield solid clubs” (Gershevitch, 1969, p. 168)”

ولی در اوستا نام نوذریان (هخامنشیان) با هوگوها (دارندگان گله خوب) همراه است که معنی نامشان مطابق همان معنی سنسکریتی پاسارگاد (دارندگان گله عالی) است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.