معنی نام شهرک کوار فارس

معنی نام شهرک کوار فارس

نام کوار این شهر به معنی سبد میوه گرفته اند که درست می نماید چه صورت کهن دیگر نام این شهر را در فارسنامه ابن بلخی به صورت کُواد آورده اند که اشکالی از این هر دو در سنسکریت به معنی سبد و گهواره (و حاوی صورت اصلی گهواره) هستند و در روایات دینی پهلوی واژه کواد به معنی گهواره یاد شده است: “کَواد کودکی اندر کسپوذی (قنداق) بود که او را به آب رودخانه افگنده بودند و در کواذگان (گهواره) خود از سرما می لرزید….”:

कुहर  n.  kuhara  hollow
केवट  m.  kevaTa  hollow

واژۀ کودک (کوتک پهلوی) با کلمات کوتاه و کوچک همریشه است. ولی کودک می توانست همچنین به معنی آنکه در گهواره است (کواذک، کوادک) مفهوم شده باشد. در رابطه با همین معانی و نیز توجه به داستان کودکی سارگون-موسی است که اسطوره کواد (قباد) کودک در کوادگان (گهواره) پدید آمده است. خود نام کواد مترادف با نام دایائوکو (دهیوک) به معنی شاه و فرمانروا است.

در واژۀ کَسپوذی، کَس به معنی کوچک یعنی کودک است و کلمۀ پوذی می تواند اشاره به شکل پوزه ای (استوانه ای) قنداق باشد. اگر واژۀ قنداق را شکلی از کُندگ (کُنده) بگیریم این نظر دارای سند می‌گردد.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.