معنی نام شهر خرامه استان فارس

معنی نام شهر خرامه استان فارس

نظر به واژۀ های خَرَ (خَرو، سفت، سخت، محکم) و اَمه (نیرومند) در سنسکریت و اوستایی نام شهر خرامه اشاره به دژ بسیار استوار این شهر داشته است که در کتب جغرافیایی قدیم از جمله نزهه القلوب حمدالله مستوفی از آن یاد شده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.