معنی واژۀ روزۀ ماه رمضان

معنی واژۀ روزۀ ماه رمضان
مطابق فرهنگ نامه های فارسی روزه که در عربی از آن به «صَوْم» تعبیر می شود، در لغت به معنی «امساک» و «خودداری» از انجام هر کاری است. ریشۀ این واژه در اوستایی به صورت روذ rudh به معنی جلوگیری کردن و بازداشتن و در سنسکریت به صورت rodha به معنی جلوگیری و مسدود کردن شکم و روده باقی مانده است:
रोध m. rodha preventing
रोध m. rodha act of stopping
रोध m. rodha obstruction of the bowels
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.