معنی نام غلزایی

معنی نام غلزایی
به نظر می رسد نامهای آپاریتی (مردم پشتی) و پشتون و اپَگانه (پشتی) و غلزایی (غرجه ای، کوهستانی) نامهای مردم واحدی بوده اند:
गिरिज m. girija mountain-born
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.