معنی مشترک نامهای سیماشکی، سمیرم و شهمیرزاد و شمیران

معنی مشترک نامهای سیماشکی، سمیرم و شهمیرزاد و شمیران
احمد کسروی در کاروند کلمات سیما، شمیر/سمیر (جمیر) را به معنی سرما آورده است بر این پایه سیماشکی (سیما-شکی، سردشت/سرد-دشت شمال خوزستان) و سمیروم (سمیر-اوم) و شهمیرزاد (شمیر-زاد) و شمیران (شمیر-ان یا شمی-ران) به ترتیب به معنی دشت سرد، جایگاه منسوب به سرما، محل سرما زا و جایگاه سرد بوده اند.

ولی احتمالاً نام باستانی مشابه سمیرم یعنی سیموروم (آلتین کپری=پل زرین حالیه) به زبانهای هندوایرانی به معنی محل پر آب بوده است:
सिम adj. sima entire
रोम n. roma water
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.