معنی محتمل فاروج در خراسان شمالی

معنی محتمل فاروج در خراسان شمالی
نام فاروج به صورت پئیری-ایگ به معنی محل دارای حصار گرداگرد پیرامونی است. با توجه به اینکه فاروج در دشت حاصلخیز قرار گرفته ایجاد حصار دفاعی گرداگرد سرتاسری برای آن یک نیاز اساسی بوده است:

परिग adj. pariga surrounding

بر این پایه نام شهرک پاریز کرمان نیز به معنی دارای حصار گرداگرد سرتاسری بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.