ریشهٔ واژهٔ آبادی

ریشهٔ واژهٔ آبادی

واژهٔ آبادی (آپاتیه پهلوی) با توجه به کلمهٔ سنسکریتی پَتهیه (مناسب) به معنی بسیار مناسب و آباد است. پیشوند آ در اینجا نشانه تأکید و کثرت است:

पथ्य adj. pathya suitable

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.