معنی نام سه محلهٔ تبریز، حکماوار، کامیشاوان و لیلاوان

معنی نام سه محلهٔ تبریز، حکماوار، کامیشاوان و لیلاوان

نظر به اینکه هکماوار تبریز محل بازار بزرگ بوده می توان صورت اصلی آنرا هگمه ور به معنی دارای محل تجمع گرفت:

چون گفته شده است: شهرت میدان حکم‌آباد (میدان بزرگ) بازار مکاره ای بود که هر چهارشنبه سوری در این مکان دایر می‌گردید و با عرضهٔ انواع ملزومات عید نوروز میدان پراز رنگهای بدیع می‌گردید و زنده می‌شد.

کامیشاوان را می توان به معنی محله دارای گاومیش و لیلاوا را می‌شود به معنی محل دارای آب گل آلود گرفت.

You might also like
1 Comment
  1. Irmgard Trento says

    best gossip girl quotes about love

Leave A Reply

Your email address will not be published.